Apie mus

Pranešimų nagrinėjimas

Kas gali pateikti informaciją apie galimus pažeidimus?

Pasitikėjimo linija yra visiems fiziniams ar juridiniams asmenims atviras kanalas: tiek esamiems ar buvusiems „EPSO-G“ ir kitų grupės bendrovių darbuotojams, buvusiems bei potencialiems tiekėjams, rangovams ar bendruomenėms.

Informaciją visuomet turite galimybę pranešti anonimiškai.

Kur kreiptis, jei svarstote teikti arba esate pateikęs informaciją apie pažeidimą?

Jei svarstote teikti arba jau pateikėte informaciją apie pažeidimą, galite kreiptis konsultacijų:

 • Anonimiškai – užpildant pranešimo formą;
 • El. paštu – [email protected];
 • Į UAB  „EPSO-G“ l.e.p. atitikties ir rizikų valdymo vadovę Gintarę Janulytę-Kavaliauskienę, telefonu +370 670 89080, el. paštu [email protected].

Apie kokius galimus pažeidimus kviečiame pranešti?

 • Korupcinio pobūdžio veikas, įskaitant, bet neapsiribojant: kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu ar kitus korupcinio pobūdžio darbuotojų piktnaudžiavimą pareigomis ar aplaidų jų vykdymą; sukčiavimo ir apgaulės atvejus; privačių interesų deklaravimo taisyklių pažeidimus, (pvz. nepotizmo ir kronizmo atvejus), Korupcijos prevencijos politikos pažeidimus ir trūkumus;
 • Neatitikties atvejus, įskaitant, bet neapsiribojant: Grupėje vykdomų pirkimų pažeidimus, įskaitant skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus, neteisėto ar neskaidraus Bendrovės ir turto naudojimą, Bendrovės darbuotojų ir kitų Bendrovės tvarkomų asmens duomenų pažeidimus, konkurenciją ribojantį elgesį, fizinės saugos, konfidencialios informacijos valdymo pažeidimus ir kt.;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant, darbuotojų saugos ir sveikatos; priešgaisrinės saugos pažeidimus ir kt.;
 • Aplinkosaugos pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant: aplinkai kenkiantį Grupės bendrovės darbuotojų ir/ar rangovų elgesį, aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus ir kt.;
 • Grupės bendrovės darbuotojų elgesį, pažeidžiantį Etikos kodekso ir/arba Lygių galimybių politikos nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant: elgesį, pasireiškiantį diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu, psichologiniu smurtu ar kt.;
 • Rangovų ar partnerių elgesį, pažeidžiantį Tiekėjų etikos kodeksą, įskaitant, bet neapsiribojant: sukčiavimą, piktnaudžiavimą pareigomis, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ar kt.

Kas atsakingas už Jūsų pateiktos informacijos įvertinimą bei tolimesnį nagrinėjimą?

Pranešimuose pateiktą informaciją vertina Atitikties ir rizikų valdymo padalinio darbuotojai, o, esant poreikiui, pasitelkiami kiti ekspertai. Atsakingas asmuo – UAB  „EPSO-G“ l.e.p. atitikties ir rizikų valdymo vadovė Gintarė Janulytė-Kavaliauskienė, tel. +370 670 89080, el. paštas [email protected].

Kokie veiksmai atliekami gavus informaciją?

Patvirtinimas apie gavimą. Gavę Jūsų pranešimą užregistruosime ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo patvirtinsime Jums apie informacijos gavimą.

Jūsų pateikta informacija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gavimo be Jūsų sutikimo gali būti persiųsta kompetentingai institucijai ir apie tai pranešant Jums, jei nustatysime, kad:

 • Bendrovė nėra kompetentinga Jūsų informaciją tinkamai įvertinti arba
 • gautos informacijos turinys leis pagrįstai manyti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas.

Pirminis vertinimas. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinimo atliks pirminį Jūsų pateiktos informacijos vertinimą bei priims vieną iš šių sprendimų:

 • pranešime pateiktą informaciją nagrinėti detaliai Bendrovės vidaus dokumentų nustatyta tvarka;
 • informacijos apie Pažeidimą nenagrinėti, jei yra arba nustatomos šios aplinkybės:
  • informacija apie Pažeidimą yra grindžiama akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;
  • informacija yra abstrakti, paremta Pranešančiojo asmens bendro pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;
  • kreipiamasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie Pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;
  • informaciją apie Pažeidimą nagrinėja kita institucija.

Informavimas apie tolimesnius veiksmus. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinimo apie pranešimą gavimo dienos Jūs būsite informuotas:

 • jei priimamas sprendimas pateiktą informaciją nagrinėti detaliai – apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą (numatytus ar atliktus nagrinėjimo veiksmus, jų pagrindimą bei terminus);
 • jei priimamas sprendimas pateiktos informacijos nenagrinėti – apie tokio sprendimo pagrindinius motyvus;
 • jei priimamas sprendimas pateiktą informaciją perduoti nagrinėti kompetentingai institucijai – kokiai konkrečiai institucijai buvo perduotas Jūsų pranešimas.

Informavimas apie tyrimo rezultatus. Baigus nagrinėti pateiktą patvirtinus atlikto vidinio tyrimo išvadas ir rekomendacijas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, Jūs būsite raštu informuotas apie:

(i) nagrinėjimo rezultatus ir priimtą sprendimą (nustačius pažeidimo padarymo faktą, informuojama apie pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę);

(ii) veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, kad pažeidimas ateityje nepasikartotų;

(iii) priimto sprendimo apskundimo tvarką, jei toks sprendimas gali būti skundžiamas.

Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą.

Kiek laiko gali užtrukti išsamus mano pateiktos informacijos išnagrinėjimas?

Priėmus sprendimą, gautos informacijos pagrindu atlikti vidinį tyrimą, jis atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių.

Tačiau, atsižvelgiant vidinio tyrimo sudėtingumą, jo metu paaiškėjusias papildomas aplinkybes bei kitas objektyvias priežastis, gali būti priimtas sprendimas tyrimą pratęstas ne ilgesniam kaip papildomų 30 kalendorinių dienų terminui tiek kartų, kiek egzistuoja objektyvios aplinkybės.

Kaip mes įsipareigojame užtikrinti Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą?

Visa Jūsų pateikta informacija, įskaitant Jūsų tapatybę bei kontaktinius duomenis, priskiriama Bendrovės konfidencialiai informacijai, jei informacija nėra vieša.

Mes įsipareigojame užtikrinti, kad Jūsų pateikta informacija, įskaitant Jūsų tapatybę bei kontaktinius duomenis bei pateiktus papildomus dokumentus, būtų saugoma ir tvarkoma įgyvendinant organizacines, technines ir programines priemones, kurios užtikrintų pateiktos informacijos apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, neteisėtos tiesioginės ir netiesioginės prieigos prie jos ar kitokio neteisto tvarkymo.

Tačiau:

 • konfidencialumas nėra užtikrinamas, kai to raštu Jūs paprašysite pats arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga;
 • Jūsų duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Bendrovėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-07