Apie mus

Privatumo pranešimas

[[#ex]]

1. Kas pateikiama šiame Privatumo pranešime ir kam jis skirtas?

UAB „EPSO-G“ (toliau – Bendrovė  arba  mes), vykdydama savo veiklą tvarko (renka, saugoja ir kt.) Jūsų asmens duomenis. Tvarkydama šią informaciją, Bendrovė vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šiame Jums skirtame Privatumo pranešime mes pateikiame pagrindinę informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje – iš kur Jūsų asmens duomenis gauname ir kam galime juos teikti, kokiais tikslais ir pagrindais juos tvarkome, kokias teises Jūs turite, kaip galite jas įgyvendinti ir kitą aktualią informaciją.


2. Kas yra atsakingas už Jūsų asmens duomenų apsaugą?

Už Jūsų asmens duomenų apsaugą atsakinga ir šių duomenų valdytoja, nustatanti informacijos apie Jus tvarkymo tikslus ir priemones, yra Bendrovė. Bendrovės kaip duomenų valdytojos kontaktiniai duomenys pateikti šio Privatumo pranešimo 11 punkte. 


3. Kodėl ir kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Kokią informaciją apie Jus renkame?                            

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

Vykdome kandidatų, pretenduojančių tapti mūsų ar mūsų grupės bendrovių (tiesiogiai mums pavaldžių) kolegialių organų nariais, atranką.

 

Vardas, pavardė, gimimo data, tel. Nr., darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikta informacija, parašas, kandidato paraiškos dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracijoje, interesų deklaracijoje pateikti duomenys, kandidatų į mūsų dukterinių bendrovių kolegialių organų narius pokalbių (balso) įrašai.

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

1 metus po atrankos pabaigos.

Vykdome kandidatų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo patikrą

Vardas, pavardė, pareigos, į kurias asmuo pretenduoja, sutikimo dėl asmens patikimumo patikrinimo pateikimo ir (ar) atšaukimo data, parašas, LR korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnyje ir (ar) LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnyje nurodyti asmens duomenys (apimtis priklauso nuo atitinkamų institucijų Bendrovei pateikiamos informacijos).

 

Šiuo tikslu gali būti tvarkomi ir specialiųjų kategorijų asmens duomenys, jei juos mums pateikė kandidato patikrą vykdančios institucijos (LR valstybės saugumo departamentas, LR specialiųjų tyrimų tarnyba, LR vidaus reikalų ministerija).

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

 1.  Kai vykdant kandidato patikrą gaunama informacija, kurios pagrindu priimamas sprendimas neskirti asmens į pareigas, asmens duomenys saugojami 3 mėnesius po atrankos pabaigos.
 2. Kai vykdant kandidato patikrą gaunama informacija, kurios pagrindu priimamas sprendimas asmenį įdarbinti, kandidato asmens duomenys (gauti iki darbo sutarties sudarymo) saugomi jo darbo sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 metus darbo santykiams nutrūkus.

Organizuojame ir vykdome viešuosius pirkimus

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, tel. Nr., pareigos, atsižvelgiant į pirkimo objektą ir kvalifikacinius reikalavimus galimi ir kiti asmens duomenys (tikrinamas teistumas, ar įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai, susiję su pirkimo objektu, kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti pirkimo dokumentuose), pirkimą laimėjusio tiekėjo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, tel. Nr., pareigos, banko sąskaitos numeris, individualios veiklos pažymos kopija, verslo liudijimo kopija. Pirkimą laimėjusio tiekėjo gali būti prašoma: gyvenimo aprašymo, diplomų kopijų, įgytų sertifikatų, įvykdytų sutarčių kiekio, pažymos dėl teistumo, atsiskaitymo su VMI, SoDra ir kt.

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

 1. Sutarties galiojimo metu ir 5 metus pasibaigus sutarčiai.

 

 1. Kai sutartis nebuvo sudaryta, 5 metus po pirkimo pabaigos.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, tel. Nr., el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, parašas, atstovavimo pagrindas (įgaliojimas, įstatai ir kt.), įgaliojimo numeris, terminas, pareigos, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, atsižvelgiant į sutarties pobūdį.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

Sutarties galiojimo metu ir 5 metus pasibaigus sutarčiai.

Vykdome vidinę ir išorinę komunikaciją, skirtą Bendrovės veiklai viešinti

Žiniasklaidos atstovų atveju - vardas pavardė, pareigos, tel. Nr. bei el. pašto adresas.

 

Mokymus vedančių, kitų kviestinių asmenų atveju - vardas, pavardė, pareigos.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

 1. Žiniasklaidos priemonių atstovų (pvz. atsakingų žurnalistai) – saugomi, kol jie faktiškai dirba atitinkamoje žiniasklaidos priemonėje arba atsakingame padalinyje.
 2. 5 metus po sutarties pabaigos.

Administruojame vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (Pasitikėjimo liniją) bei gautos informacijos pagrindu atliekame vidinius tyrimus

Jei informacija teikiama ne anonimiškai, renkami duomenys, kuriuos nurodo pats asmuo - vardas, pavardė, tel. Nr., asmens kodas, el. pašto adresas, pranešime nurodytos aplinkybės, pranešimo pateikimo data, apsisprendimas dėl  informavimo apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

 1. Jei išnagrinėjus gautą informaciją nustatytas pažeidimas – 5 metus nuo atliko tyrimo pabaigos.
 2. Jei išnagrinėjus gautą informaciją nebuvo nustatytas pažeidimas - 3 metus po atlikto tyrimo pabaigos.

Nagrinėjame Jūsų pateiktus skundus, pasiūlymus ar prašymus

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, tel. Nr., parašas, kreipimosi data, kreipimosi numeris (registracijos numeris) ir jame nurodyta informacija, nagrinėjimo rezultatas, jei su asmeniu, teikusiu prašymą, skundą ar pasiūlymą, buvo komunikuota el. paštu, šioje  komunikacijoje užfiksuoti asmens duomenys.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

3 metus nuo prašymo, skundo ar pasiūlymo gavimo dienos.

Administruojame viešai neatskleistą informaciją turinčių asmenų sąrašus, įgyvendindami Piktnaudžiavimo rinka reglamento[1] reikalavimus

Vardas, pavardė įgyta gimus, darbo / asmeninio tel. Nr., gimimo data, asmens kodas, namų adresas, priežastis, dėl kurios asmuo įtrauktas, įtraukimo į sąrašą data, laikas, išbraukimo iš sąrašo data, laikas.

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

5 metus nuo paskutinės sąrašo atnaujinimo datos

Administruojame Bendrovės vadovaujančias pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sąrašą, įgyvendindami Piktnaudžiavimo rinka reglamento reikalavimus

Su Bendrovės vadovaujančias pareigas einančiais asmenimis glaudžiai susijusių asmenų (sutuoktinių, partnerių, teisės aktų nustatyta tvarka prilyginamų sutuoktiniams), vaikų ar įvaikiai (16 m. ir vyresnių, gyvenantys kartu su vadovaujančias asmenimis), giminaičių, 1 m. gyvenusių su vadovaujančias pareigas einančiu asmeniu iki atitinkamo sandorio sudarymo dienos) asmens duomenys - vardas, pavardė, ryšio su vadovaujančiu asmeniu pobūdis.

Turime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

1 metus po to, kai vadovaujančias pareigas einantis asmuo baigia eiti savo pareigas.

Vykdome Bendrovės ir Grupės bendrovių vidaus auditą

Grupės bendrovių darbuotojų bei kontrahentų atstovų asmens duomenys, užfiksuoti dokumentuose, įskaitant, bet neapsiribojant el. laiškais ir pan., kurie teikiami  vidaus auditui atlikti .

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis(BDAR 6 str. 1 d. f p.).

 

10 metų po vidaus ataskaitos patvirtinimo.

Vystome, koordinuojame ir kontroliuojame Grupės bendrovių veiklas ir jų plėtrą

Vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, darbinio el. pašto adresas, darbinio telefono Nr., darbuotojo gyvenimo aprašyme nurodyta informacija, informacija apie darbo užmokestį ir kitokių naudų perdavimą, tyrimų medžiaga dėl nelaimingų atsitikimų darbe, darbo pareigų pažeidimų, kitų pažeidimų, padarytų darbe, informacija apie privačius interesus ir kiti Grupės bendrovių veiklų plėtros, vystymo, koordinavimas bei kontrolės tikslu gauti duomenys.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis(BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenys saugomi 3 metus.

Teikiame paslaugas mūsų Grupės bendrovėms

Vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. p. adresas, bet kokie kiti asmens duomenys, užfiksuoti teikiant valdymo, kitas konsultacinio pobūdžio paslaugas, konsultacijai skirtų valandų skaičius, konsultacijos sritis, kategorija, aprašymas.

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis(BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenys saugomi 5 metus.

Siekiame užtikrinti mūsų interneto svetainės efektyvų ir saugų veikimą (naudojame techninius slapukus vartotojo sesijai palaikyti)

Unikalus identifikatorius

Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Iki interneto svetainės lango uždarymo (informacija automatiškai ištrinama išjungus naršyklę)

 

Kai asmens duomenis gauname iš Jūsų, prašytume teikti tik tą informaciją, kuri reikalinga siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus. Kitos informacijos, pavyzdžiui: politinės pažiūros, tautybė, religija ir pan., prašytume neteikti.

Su Kandidatų į UAB „EPSO-G“ darbuotojus privatumo politika galite susipažinti čia.

[1] 2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB.


4. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Didžiąją dalį informacijos mums pateikiate Jūs pats, tačiau tam tikrus Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš juridinių asmenų, kuriuose dirbate (pvz., UAB „EPSO-G“ grupės bendrovių) arba kuriuos atstovaujate (pvz., tiekėjai, su kuriais sudarome sutartis).


5. Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo partneriams, paslaugų teikėjams, taip pat toliau išvardintiems subjektams tik tiek, kai tai būtina siekiant 3 punkte nurodytų tikslų ir leidžiama pagal galiojančius teisės aktus:

 1. 1 bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas;
 2. 2 teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;
 3. 3 duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, palaikančios ir vystančioms įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonėms.

Kai asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims perduodame kaip mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams, prieš pasitelkdami juos įsitikiname, kad šie asmenys taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų tvarkymą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus.


6. Ar Jūsų asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų?

Bendrovė Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už EEE[2] ribų) šiuo metu neperduoda. Esant būtinumui Jūsų asmens duomenis perduoti už EEE ribų šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais, vadovausimės BDAR įtvirtintais reikalavimais ir informuosime Jus apie tokį asmens duomenų perdavimą.

[2]EEE arba Europos Ekonominę erdvę sudaro Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandija, Norvegija bei Lichtenšteinas.


7. Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Siekdami užtikrinti, kad informacija apie Jus būtų apsaugota nuo neteisėtos prieigos suteikimo, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, esame įdiegę ir taikome atitinkamo lygio technines ir organizacines duomenų Jūsų asmens duomenų saugumo priemones.


8. Kokias teises turite?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs turite:

 1. 1 teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. 2 teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 3. 3 teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 4. 4 teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 5. 5 teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą galima, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
 6. 6 teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 7. 7 teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis Bendrovė pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius arba internetu (https://vdai.lrv.lt).


9. Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Norėdami įgyvendinti Privatumo pranešimo 8 punkte nurodytas savo teises, turite:

 1. 1 išsiųsti prašymą Bendrovei ar Asmens duomenų apsaugos ekspertui paštu el. paštu [email protected] arba [email protected];
 2. 2 asmeniškai pristatyti prašymą į Bendrovės būstinę adresu Gedimino pr. 20, Vilnius. Kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. 3 išsiųsti prašymą Bendrovei ar Asmens duomenų apsaugos ekspertui paštu, adresu Gedimino pr. 20, Vilnius.

10. Kaip Jus informuosime apie šio pranešimo pasikeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.


11. Duomenų valdytojo ir asmens duomenų apsaugos eksperto kontaktai

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, galite kreiptis į Bendrovę – el. p. [email protected], Gedimino pr. 20, Vilnius, tel. +370 685 84866.

Bendrovės asmens duomenų apsaugos eksperto kontaktiniai duomenys: el. p. [email protected].

[[#ex]]

Atnaujinimo data: 2023-03-07

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-09