Apie mus

Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

Asmens duomenys UAB „EPSO-G“ tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, šiuo privatumo pranešimu dėl interneto svetainės www.epsog.lt lankytojų asmens duomenų tvarkymo (toliau – Privatumo pranešimas), UAB „EPSO-G“ duomenų tvarkymo taisyklėmis ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Šis Privatumo pranešimas yra peržiūrimas ir, nustačius poreikį, atnaujinamas bent kartą per metus.


Kas atsakingas už Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Mes – UAB „EPSO-G“ (toliau –  „Mes“, „Duomenų valdytojas“) – esame atsakingi už Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojo duomenys: kodas: 302826889, buveinės adresas: Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. nr. 8 685 84866, el. paštas [email protected].

Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. 8 612 58162, el. paštas [email protected].


Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais ir pagrindais:

 • Jūsų, kaip kandidato į mūsų svetainės skiltyje „Karjera“ skelbiamas laisvas darbo pozicijas. Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite čia;
 • Jūsų, kaip kandidato į UAB „EPSO-G“ ar valdomų bendrovių vienasmenių arba kolegialių valdymo organų narių atrankos tikslais. Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite čia;
 • Jūsų kaip Pranešančiojo asmens apie pažeidimą pateikimo mūsų interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ ar el. paštu [email protected] arba Bendrovės Atitikties ir rizikų valdymo padalinio darbuotojams administravimo tikslu. Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite čia;
 • Jūsų, kaip tiekėjo ar tiekėjo atstovo, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo bei sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite čia;
 • Efektyvinti mūsų valdomos interneto svetainės informacijos ir paslaugų teikimą bei užtikrinti nuolatinį mūsų valdomos svetainės tobulinimą tikslu, mūsų teisėto intereso pagerinti Jūsų naršymo mūsų svetainėje pagrindu.

Mūsų interneto svetainėje tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenis: asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimą padariusio, pažeidimo liudytojo asmens vardas, pavardė. Taip pat yra tvarkomas asmens, pranešančio apie pažeidimą asmens kodas (jei nurodo pats asmuo).
 • Kontaktinius duomenis: pranešančio apie pažeidimą, pažeidimo liudytojo telefono numeris, el. paštas.
 • Profesinius duomenis: asmens, pranešančio apie pažeidimą, pažeidimą padariusio asmens, pažeidimo liudytojo darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai), pareigos.
 • Jūsų pridėtuose dokumentuose nurodytus duomenis, kai pranešdami mums apie pažeidimą pridedate dokumentus su asmens duomenimis.
 • Mūsų svetainėje naudojami tik būtinieji – techniniai slapukai (užtikrinti, kad mūsų svetainės veiktų).

Jūs neprivalote pateikti mums aukščiau nurodytų savo asmens duomenų, tačiau jų nepateikus negalėsime įgyvendinti savo pareigų, kurioms duomenų pateikimas yra būtinas.


Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiai:

 • Pranešimų apie pažeidimą mūsų svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“ tikslu Jūsų asmens duomenis saugosime 5 metus po pranešimo pateikimo.

Jūsų duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus:

 • teisėsaugos įstaigas, jei asmens duomenų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisėtus interesus.

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą galima, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis UAB „EPSO-G“ pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius arba internetu (https://vdai.lrv.lt).


Jūsų informavimas apie Privatumo pranešimo pakeitimus

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų interneto svetainėje dienos. Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.


Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais registruotu laišku, telefonu ar el. paštu: UAB „EPSO-G“, Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuva, tel. 8 685 84866, el. paštas [email protected].

Jūsų prašymas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas per 30 kalendorinių dienų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-13