Apie mus

Dalyvaujantiems pirkimuose

Dalyvaudami UAB „EPSO-G“ organizuojamuose pirkimuose ir laimėję sutarčių sudarymui ir jų vykdymui pateikiate savo kaip tiekėjų arba tiekėjų atstovų asmens duomenis, todėl suteikiate teisę, kad  UAB „EPSO-G“  (įmonės kodas: 302826889), buveinės adresas: Gedimino pr. 20, Vilnius, tel. 8 685 84866, el. paštas [email protected] (toliau – Bendrovė) būtų Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo bei sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais.

Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate el. paštu arba į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą teikdami savo pasiūlymą UAB „EPSO-G“ organizuojant pirkimus, bei el. paštu, kai su Jumis kaip laimėjusiu tiekėju pasirašoma bei vykdoma sutartis:

 • Pirkime dalyvaujančio tiekėjo ar jo atstovo vardas ir pavardė;
 • Asmens kodas arba gimimo data;
 • Adresas;
 • Telefono Nr.;
 • El. pašto adresas;
 • Pareigos;
 • Atsižvelgiant į pirkimo objektą ir kvalifikacinius reikalavimus galimi ir kiti asmens duomenys (tikrinamas teistumas, ar įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai ir kiti, susiję su pirkimo objektu, Kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti pirkimo dokumentuose);
 • Papildomai laimėjusio viešuosius pirkimus tiekėjo banko sąskaitos numeris, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopija (pirkimą laimėjusio tiekėjo gali būti prašoma: CV, diplomų kopijų, įgytų sertifikatų, informacijos apie darbo patirtį, informacijos apie įvykdytų sutarčių kiekį, pažymos apie teistumą, pažymos apie atsiskaitymą su VMI, SoDra ir t.t.);
 • Kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, priklausomai nuo sutarties pobūdžio.

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų gavimo šaltinis

Jūsų per CVP IS ir el. paštu pateiktuose dokumentuose esantys asmens duomenys.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su Jumis arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį Jūsų prašymu.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų duomenis gautus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslu saugosime ne ilgiau 5 metus po pirkimo procedūros pabaigos, o sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu saugosime ne ilgiau kaip 5 metus po sutarties pasibaigimo dienos.

Duomenų gavimas iš trečiųjų šalių

Bendrovė gali gauti Jūsų, kaip tiekėjo, asmens duomenis iš kitos UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės, jei Bendrovė dalyvaus bendruose UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pirkimuose, o savo asmens duomenis pateiksite kitai nei Bendrovė UAB „EPSO-G“ įmonės grupės bendrovei.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tik:

 • kitoms UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovėms, kurios taip pat kartu su Bendrove dalyvauja bendruose UAB „EPSO-G“ įmonių grupės pirkimuose, o savo asmens duomenis pateiksite tik UAB „EPSO-G“;
 • Priežiūros institucijoms  arba teisėsaugoms įstaigoms,  jei jų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra teikiami išorinėms šalims ar už ES ribų.


Jūs, kaip tiekėjas arba tiekėjo atstovas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • siunčiant paštu adresu Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius;
 • atvykus į Bendrovę, adresu Gedimino pr. 20, Vilnius;
 • kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu gavus prašymą, skundą ar reikalavimą kiltų įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis UAB „EPSO-G“ pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu (L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-26