Apie mus

Vadovybė

Energetikos ministerija,veikdama LR valstybės vardu:

  • nustato EPSO-G įmonių grupės veiklos strategines gaires ir pagrindines veiklos kryptis;
  • užtikrina tinkamą priežiūros ir valdymo organų suformavimą patronuojančioje bendrovėje
  •  priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių klausimais;
  • grupei priklausančių įmonių kasdienių reikalų sprendimą ir valdymą vykdo  per patronuojančią  bendrovę.

Patronuojanti bendrovė :

  • valstybės nustatytas gaires įgyvendina nustatydama patronuojamų ir paskesnio pavaldumo bendrovių veiklos tikslus ir gaires, informacijos teikimo tvarką ir atskaitomybę, veiklos vertinimo metmenis, ir dividendų politiką;
  • kontroliuoja patronuojamų bendrovių veiklą, renka informaciją ir ją apibendrinus teikia siūlymus bei rekomendacijas Valstybei atstovaujančiai institucijai;
  • randa sinergijas  koordinuojant grupės įmonių veiklą siekiant palaipsnės integracijos.

Patronuojamos bendrovės:

  • vykdo kasdienę veiklą siekdamos bendrų EPSO-G įmonių grupės ir  patronuojančios bendrovės nustatytų tikslų;
  • valdo patronuojamas paskesnio pavaldumo  bendroves atsižvelgdamos į EPSO-G įmonių grupės tikslus ir patronuojančios bendrovės įmonei nustatytus tikslus ir strategijos gaires;
  • savarankiškai veikia organizuodamos kontroliuojamų bendrovių veiklą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-01