Apie mus

Valdyba

Valstybės valdomos EPSO-G bendrovės valdymo struktūra - visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. 

Priežiūros funkciją vykdanti EPSO-G valdyba yra skiriama ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko Energetikos ministerijos sprendimu.

Esamos valdybos kadencijos pradžia - 2019 m. kovo 20 d.

Vadovaujantis  įstatais, penkių narių EPSO-G valdybos sudėtyje privalo būti ne mažiau kaip trys nepriklausomi nariai. 

EPSO-G valdybą esamu metu sudaro keturi nariai. 

Nepriklausomu EPSO-G valdybos nariu yra laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais. 

EPSO-G valdybos darbo reglamentas

EPSO-G valdybos posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį. Du kartus per metus valdyba rengia strategines sesijas.Jų metu aptariama akcininko keliamų tikslų įgyvendinimo pažanga.

EPSO-G grupės įmonių valdybos kasmet  įvertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje.

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G valdybos veiklos įsivertinimo forma

EPSO-G valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA

 

 

   

Gediminas Almantas

Valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys

G. Almantas yra VĮ "Oro navigacija" nepriklausomas valdybos narys, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. Jis 2014 – 2018 m. vadovavo VĮ "Lietuvos oro uostai", dirbo aviacijos ir teisės srityse. EPSO-G valdyboje G. Almantas dirba nuo 2016 metų.  
Gyvenimo aprašymas

G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

Robertas Vyšniauskas

Nepriklausomas valdybos narys

 

Teisininkas, bakalauro ir magistro laipsnius įgijęs Mykolo Romerio universitete R. Vyšniauskas, yra bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas. Valdybos nario darbo patirtį  jis yra įgijęs 2008– 2014 metais dirbdamas su UAB „Vilniaus prekyba“ susijusių ar kontroliuojančių įmonių, valdymo organų nariu Lietuvoje ir užsienyje. Profesinės karjeros pradžioje jis užsiėmė privačia teisine praktika.

Gyvenimo aprašymas

 

 

 

   

Dainius Bražiūnas

Valdybos narys

Dainius Bražiūnas yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas. Jis yra sukaupęs patirtį energetikos politikos formavimo, strategijos kūrimo, projektų įgyvendinimo srityse. Dainius Bražiūnas šiuo metu taip dirba AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nariu bei yra ėjęs valdybos nario pareigas bendrovėse AB „Amber Grid“, AB „Baltpool“ bei UAB „Litgas“.

D. Bražiūnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

   

Gediminas Karalius

Valdybos narys

Gediminas Karalius yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės patarėjas. Jis turi patirties dirbant su strateginiais elektros energetikos srities projektais. Prisidėjo įgyvendinant elektros jungčių su Lenkija ir Švedija – „LitPol Link“ ir „NordBalt“ projektus. Taip pat dalyvauja vykdant pasirengimą Lietuvos elektros energijos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos tinklais sinchroniniu režimu. Gediminas Karalius yra ėjęs valdybos nario pareigas UAB „Visagino energetikos remontas“.

G. Karalius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-12