Apie mus

Valdyba

Valstybės valdomos EPSO-G bendrovės valdymo struktūra - visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. 

Priežiūros funkciją vykdanti EPSO-G valdyba yra skiriama ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko Energetikos ministerijos sprendimu.

Esamos valdybos kadencijos pradžia - 2016 m. lapkričio 10 d.

Vadovaujantis  įstatais, penkių narių EPSO-G valdybos sudėtyje privalo būti ne mažiau kaip trys nepriklausomi nariai. 

Nepriklausomu EPSO-G valdybos nariu yra laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais. 

EPSO-G valdybos darbo reglamentas

EPSO-G valdybos posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį. Du kartus per metus valdyba rengia strategines sesijas.Jų metu aptariama akcininko keliamų tikslų įgyvendinimo pažanga.

EPSO-G grupės įmonių valdybos kasmet  įvertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje.

EPSO-G kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

EPSO-G valdybos veiklos įsivertinimo forma

EPSO-G valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos ČIA

Rytis Ambrazevičius

Valdybos pirmininkas

Nepriklausomas valdybos narys

R. Ambrazevičius – didelę verslo ir strategijos, korporatyvinio valdymo patirtį sukaupęs profesionalas, taip pat užima  „Baltic Institute of Corporate Governance“ prezidento pareigas.  R. Ambrazevičius daugiau nei penkerius metus dirbo AB Klaipėdos nafta“ nepriklausomu valdybos nariu, užėmė vadovaujančias pareigas bendrovėse „Omnitel“, „Mandatum Life Baltic“. 
Gyvenimo aprašymas

R. Ambrazevičius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

   

Gediminas Almantas

Nepriklausomas valdybos narys

G. Almantas yra VĮ "Oro navigacija" valdybos narys. Jis taip pat yra tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ valdybos narys, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas. G. Almanatas anksčiau vadovavo Tarptautiniam Vilniaus oro uostui, dirbo aviacijos ir teisės srityse. 
Gyvenimo aprašymas

G. Almantas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi. 

   

Valdas Vitkauskas

Nepriklausomas valdybos narys

V. Vitkauskas dirba Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) vyriausiojo bankininko pareigose. Jis  trejus metus vadovavo ERPB Baltarusijos padaliniui. V. Vitkauskas yra sukaupęs vertingą patirtį įmonių finansų bei didelės apimties projektų finansavimo srityse.
Gyvenimo aprašymas 

V. Vitkauskas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

   

Dainius Bražiūnas

Valdybos narys

Dainius Bražiūnas yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos naftos ir dujų skyriaus vedėjas. Jis yra sukaupęs patirtį energetikos politikos formavimo, strategijos kūrimo, projektų įgyvendinimo srityse. Dainius Bražiūnas šiuo metu taip dirba AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nariu bei yra ėjęs valdybos nario pareigas bendrovėse AB „Amber Grid“, AB „Baltpool“ bei UAB „Litgas“.

D. Bražiūnas EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

   

Gediminas Karalius

Valdybos narys

Gediminas Karalius yra Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos elektros skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jis turi patirties dirbant su strateginiais elektros energetikos srities projektais. Prisidėjo įgyvendinant elektros jungčių su Lenkija ir Švedija – „LitPol Link“ ir „NordBalt“ projektus. Taip pat dalyvauja vykdant pasirengimą Lietuvos elektros energijos sistemos sujungimui su kontinentinės Europos tinklais sinchroniniu režimu. Gediminas Karalius yra ėjęs valdybos nario pareigas UAB „Visagino energetikos remontas“.

G. Karalius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-20