Apie mus

Darbuotojų atlygio politika

EPSO-G įmonių grupės darbuotojų atlygio politikos tikslas - tinkamai valdyti darbo užmokesčio išlaidas ir sukurti motyvacines paskatas, siekiant, kad atlygio dydis tiesiogiai priklausytų nuo įmonei ir kiekvienam darbuotojui keliamų tikslų įgyvendinimo. Vienodi atlygio politikos principai yra taikomi visose grupės bendrovėse.

Svarbiausi EPSO-G įmonių grupės darbuotojų atlygio politikos principai:

  • Atlygio fondą ir politiką tvirtina įmonės valdyba. EPSO-G Atlygio ir skyrimo komitetas stebi, kad atlygio politika atitiktų gerosios valdysenos principus, būtų skaidri ir, kad būtų užtikrinta darbo užmokesčio išlaidų kontrolė bei tinkamai pareigas atliekančių darbuotojų skatinimas.
  • Remiantis gerąją tarptautine atlygio nustatymo praktika, EPSO-G darbuotojų atlygį sudaro dvi dalys - pastovioji ir kintama.
  • Pastovioji dalis priklauso nuo pareigybės atsakomybės lygio. Jis nustatomas pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką.
  • Kintama dalis mokama tik tuomet, kai pasiekiami individualūs metinio vertinimo metu nustatyti tikslai, o įmonė valdybai atsiskaito už metinių bendrovės tikslų pasiekimą. Ji negali viršyti 20-30 proc. pastoviosios atlygio dalies.
  • Už ypatingos svarbos rezultatus, nenumatytus darbuotojo metiniuose tiksluose, išimtiniais atvejais gali būti skiriama neviršijanti politikoje nustatyto dydžio skatinamoji išmoka. Apie tai privalo būti informuojama atitinkama grupės bendrovės valdyba jos artimiausiame posėdyje.
  • Išankstiniai susitarimai dėl išeitinių išmokų dydžių, išskyrus bendrovių vadovus, kurių darbo sąlygas nustato valdyba, nėra sudaromi.
  • Siekiant užtikrinti  atlygio politikos veiksmingumą, yra skelbiami pastovaus ir kintamo atlygio dydžiai pagal pareigybių grupes.
  • Tai sudaro prielaidas EPSO-G įmonių grupės įmonėms tinkamai atlyginti keliamų tikslų pasiekiantiems ir lūkesčius viršijantiems darbuotojams remiantis vidutine rinkos reikšme.

        Atlygio politika atnaujinta 2018 m. spalio 26 d.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G įmonių grupės darbuotojų atlygio politika.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G pareigybės aprašu. 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G pareigybės aprašymo rengimo metodinėmis rekomendacijomis

Kviečiame susipažinti su EPSO-G darbuotojų atlygio politikos taikymo metodinėmis rekomendacijomis

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-20