Apie mus

Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika

EPSO-G įmonių grupėje kuriame atvirą, pažangią, darnaus vystymosi tikslais besivadovaujančią organizaciją, kurioje vyrauja profesionalios partnerystės santykiai tarp darbdavio ir darbuotojų, kiekvienas turi savirealizacijos galimybes, auga kartu su organizacija ir geba prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus.

EPSO-G grupės Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politikos pagrindiniai tikslai:

 • Nustatyti aiškius ir skaidrius grupės darbuotojų atlygio už darbą principus ir jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą, kurią taikant būtų efektyviai valdomos darbo užmokesčio išlaidos ir užtikrintos motyvacinės paskatos darbuotojams įgyvendinti organizacijai nustatytus tikslus.
 • Nustatyti aiškius ir skaidrius grupės darbuotojų veiklos tikslų sutarimo ir veiklos vertinimo principus, siekiant, kad darbuotojai žinotų organizacijos jiems keliamus lūkesčius, kaip jie šiuos lūkesčius atitinka ir kokių veiksmų turėtų imtis, norėdami tobulėti.
 • Nustatyti aiškius ir skaidrius grupės darbuotojų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo principus ir kryptis, siekiant palaikyti motyvuojančią, profesinį augimą skatinančią darbo aplinką ir aukštų veiklos standartų organizacinę kultūrą.

Svarbiausi EPSO-G įmonių grupės darbuotojų Atlygio, veiklos vertinimoir ugddymo politikos principai:

 • Grupės darbuotojų atlygis susideda iš pastoviosios atlygio dalies; kintamosios atlygio dalies; LR Darbo kodekse, Bendrovių vidaus teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse nustatytų priemokų; papildomo skatinimo už ypatingos svarbos rezultatus ir inovacijų diegimą; papildomų naudų; nefinansinio (emocinio) atlygio.
 • Atlygio sistemos pagrindas yra grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro į pareigybių lygius suskirstytos pareigybės.
 • Pareigybių lygio įvertinimui ir nustatymui  grupė pasirenka tarptautinėje praktikoje pripažintą ir Lietuvos rinkoje plačiai taikomą metodą. Vykdant pareigybių vertinimą užtikrinamas organizacinis teisingumas ir nuoseklumas grupės mastu.
 • Politika rengiama bendradarbiaujant su grupėje veikiančiais darbuotojų atstovais, tvirtinama ir keičiama EPSO-G valdybos sprendimu.
 • Kintamoji atlygio dalis yra mokama už darbuotojų veiklos rezultatus, t. y. už konkrečiai pareigybei ar darbuotojui nustatytų konkrečių ir išmatuojamų tikslų arba rodiklių pasiekimą.
 • Darbuotojų veiklos vertinimo procesas susideda iš darbuotojo siektinų tikslų / rodiklių sutarimo su vadovu ir jų pasiekimo vertinimo, kompetencijų vertinimo, ugdymo veiksmų planavimo ir ugdymo rezultatų vertinimo.
 • Darbuotojų siektini tikslai ir rodikliai sutariami išlaikant glaudų ryšį su EPSO-G įmonių grupės ir konkrečios bendrovės strateginiais tikslais, kad visų darbuotojų veiksmai būtų sutelkti strateginių tikslų pasiekimui.
 • Kompetencijų vertinimas vykdomas remiantis bendrovėse taikomais kompetencijų modeliais, kuriuos sudaro kompetencijos ir jas apibūdinančios elgsenos.
 • Darbuotojų ugdymo veiksmai planuojami sąsajos principu su EPSO-G įmonių grupės ir konkrečios Bendrovės strategija, vertybėmis, veiklos vertinimu, kompetencijų modeliu, pamainumo planavimu, profesinės ir techninės kvalifikacijos vertinimu.
 • Darbuotojų ugdymas vyksta 70-20-10 principu, pagal kurį 70 proc. ugdymo, tobulėjimo ir mokymosi veiklų vyksta per darbuotojo darbinę patirtį, 20 proc. – iš bendravimo ir bendradarbiavimo su įvairias patirtis bei kompetencijas turinčiais kolegomis ir vadovais, 10 proc. – iš struktūrizuotų mokymų renginių.

 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G  atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28