Apie mus

Korporatyvinis valdymas

„EPSO-G“ korporatyvinis valdymas yra vykdomas pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires. Jos nustatė bendrus visai įmonių grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemas.

Korporatyvinio valdymo gairės

„EPSO-G" įstatai

Korporatyvinio valdymo politika


Energetikos ministerija, veikdama Lietuvos Respublikos vardu:

  • nustato „EPSO-G" įmonių grupės veiklos strategines gaires ir pagrindines veiklos kryptis;
  • užtikrina tinkamą priežiūros ir valdymo organų suformavimą patronuojančioje bendrovėje;
  • priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių klausimais;
  • grupei priklausančių įmonių kasdienių reikalų sprendimą ir valdymą vykdo per patronuojančią bendrovę.

Patronuojanti valdymo bendrovė:

  • valstybės patvirtintas veiklos gaires įgyvendina nustatydama patronuojamų ir paskesnio pavaldumo bendrovių veiklos tikslus ir gaires, informacijos teikimo tvarką ir atskaitomybę, veiklos vertinimo metmenis ir dividendų politiką;
  • kontroliuoja patronuojamų bendrovių veiklą, renka informaciją ir ją apibendrinus, teikia siūlymus bei rekomendacijas Valstybei atstovaujančiai institucijai;
  • randa sinergijas koordinuojant grupės įmonių veiklą siekiant palaipsnės integracijos.

Patronuojamos bendrovės:

  • vykdo kasdienę veiklą siekdamos bendrų „EPSO-G" įmonių grupės ir valdymo bendrovės nustatytų tikslų;
  • valdo patronuojamas paskesnio pavaldumo  bendroves, atsižvelgdamos į „EPSO-G" įmonių grupės tikslus ir patronuojančios bendrovės įmonei nustatytus tikslus bei strategijos gaires;
  • savarankiškai veikia organizuodamos kontroliuojamų bendrovių veiklą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-15