Apie mus

Darbuotojų veiklos vertinimo politika

EPSO-G grupės žmogiškųjų išteklių valdymo politika yra orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą ir vertę kuriančios verslo kultūros formavimą. Siekiame, kad EPSO-G darbuotojai didžiuotųsi, kad jie dirba veiklioje ir sąžiningoje organizacijoje, o jų asmeninis indėlis būtų tinkamai įvertintas.

Tam skirta EPSO-G darbuotojų veiklos vertinimo politika. Tai svarbus žmogiškųjų išteklių valdymo įrankis, skirtas sukurti nuoseklią darbuotojų individualių tikslų vertinimo sistemą, padedančią  efektyviai valdyti darbo užmokesčio išlaidas, o taip pat sukurti motyvacines paskatas tinkamai pareigas vykdantiems ir lūkesčius viršijantiems darbuotojams.

EPSO-G grupės įmonėse individualūs tikslai su kiekvienu darbuotoju aptariami ir nustatomi kasmet. Jų įgyvendinimas daro tiesioginę įtaką kintamos atlygio dalies dydžiui, kuris taip pat priklauso nuo bendrų visos įmonės tikslų pasiekimo.

Politika taip pat nustato bendrus grupės bendrovių vadovų veiklos vertinimo principus ir numato vienodą vadovo tikslų nustatymo ir vertinimo formą.

Darbuotojų veiklos vertinimo tikslai:

Nustatyti objektyvius ir pamatuojamus visų darbuotojų metinius  veiklos bei profesinio tobulėjimo tikslus.

  • Įvertinti, kaip per praėjusius metus sekėsi pasiekti nustatytus metinius tikslus vadovaujantis vertybėmis, o vadovams ir lyderystės principais.
  • Suteikti grįžtamąjį ryšį, siekiant, kad darbuotojai žinotų ir suprastų su juo/ja susijusius lūkesčius ir tai, kaip jis/ji juos atitinka.
  • Identifikuoti, kokie ne nuo darbuotojų priklausantys veiklos procesų tobulinimai padėtų sklandžiau organizuoti asmeninę ir bendrovės veiklą.
  • Paskirstyti skatinimui skirtą bendrovės darbo užmokesčio fondo dalį pagal pasiektus veiklos tikslus.
  • Identifikuoti darbuotojų ugdymo poreikius, jų profesinį ir vadybinį potencialą, kuriant sąsajas su esamomis ir planuojamomis įdiegti arba plėtoti personalo valdymo priemonėmis bei sistemomis.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G darbuotojų veiklos vertinimo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-20