„EPSO-G“ grupė prisijungė prie Mokslu grįstų tikslų iniciatyvos


2024-05-28
  • Slide1.JPG

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ prisijungė prie Mokslu grįstų tikslų iniciatyvos (angl. Science Based Targets initiative, SBTi). Prisijundama Grupė įsipareigojo išsikelti mokslu grįstus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslus iki 2030 metų. „EPSO-G“ įmonės sieks, kad išsikelti tikslai ir mažinimo priemonės atitiktų naujausias mokslo rekomendacijas ir prisidėtų prie globalaus tikslo, kad klimato šiltėjimas neviršytų 1,5oC.

„Pasaulinės energetikos sektoriaus įmonės pagal daugiausiai į atmosferą išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas patenka į trejetuką. Lietuva pastaruosius kelis metus išgyvena itin spartų atsinaujinančios energijos plėtros etapą, taip pat šalyje neturime itin taršios generacijos šaltinių, tačiau norime ir kiekvienas turime imtis veiksmų visoje vertės grandinėje, siekiant spręsti klimato kaitos problemas. Išsikelsime mokslu grįstus tikslus ir, gavę SBTi patvirtinimą, toliau sieksime mažinti veiklų poveikį klimatui“, – sako Mindaugas Keizeris, „EPSO-G“ vadovas.

„EPSO-G“ įmonių grupė, suprasdama savo veiklų poveikį aplinkai ir klimatui, jau turi išsikėlusi ilgalaikius Grupės tvarumo tikslus. 2022 metais „EPSO-G“ išplatino pirmąją Baltijos šalyse su tvarumu susietų obligacijų emisiją ir pritraukė 75 mln. Eurų. Su tvarumu susietų obligacijų prospekte yra numatyti Grupės darnios veiklos tikslai ir rodikliai. Pirmasis iš tikslų – iki 2026 metų 30 proc. sumažinti įmonių veikloje susidarančių ŠESD emisijų kiekį, lyginant su 2019 m. lygiu. Antrasis tikslas susijęs su elektros perdavimo tinklo patikimumu – užtikrinti kuo mažesnį neperduotos energijos kiekio rodiklį, kuris neviršytų 136,255 MWh  per 2022-2026 metų laikotarpį. Šie tikslai taip pat įtvirtinti kaip didžiąja dalimi atliepiantys Paryžiaus susitarime nustatytus siekius, susijusius su poveikio klimato kaitai mažinimu.

„Grupės tikslai jau yra ambicingi. Esame energetikos transformacijos dalis – ieškome geriausių sprendimų atsinaujinančios energetikos vystymui ir tvariems energetiniams mainams. Šioje pokyčių kelionėje, kuri veda link klimatui neutralios ekonomikos, turime užtikrinti, kad mūsų veikla darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai. Esame įsipareigoję įgyvendinti tvarumo tikslus susijusius su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu, tad mums svarbu prisijungti prie tokių iniciatyvų kaip SBTi, kurios patvirtina, kad judame teisinga kryptimi“, – sako „EPSO-G“ grupės tvarumo vadovė Klaudija Kionies.

„EPSO-G“ grupės įmonės yra parengusios ŠESD emisijų mažinimo priemonių planus iki 2030 metų. Pagrindinės priemonės orientuotos į daugiausiai Grupės veikloje išskiriančius emisijų šaltinius. Tai apima investicijas į atsinaujinančios energijos gamybos savoms reikmėms ir žalios energijos naudojimo plėtrą, jungtuvų be SF6 (sieros heksafluorido) dujų bei izoliacinės alyvos įrengimą transformatorių pastotėse, esamų dujų kompresorių pajėgumų optimizavimo sprendimus, taip pat grupės automobilių parko elektrifikavimą.

Mokslu grįstų tikslų iniciatyva (SBTi) yra ne pelno siekianti pasaulinė organizacija, leidžianti įmonėms nustatyti ambicingus ŠESD emisijų mažinimo tikslus, atitinkančius naujausius klimato mokslo duomenis. Jos tikslas - paspartinti įmones visame pasaulyje iki 2030 m. perpus sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir iki 2050 m. pasiekti grynąjį nulį (angl. Net zero). Iniciatyva yra bendradarbiavimas tarp CDP (angl. Carbon Disclosure Project), Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo (angl. United Nations Global Compact), Pasaulio išteklių instituto (angl. World Resources Institute) ir Pasaulio gamtos fondo (World Wide Fund for Nature, WWF) – partnerystės siekiant apriboti), taip pat vienas iš „We Mean Business“ koalicijos įsipareigojimų. SBTi apibrėžia ir skatina geriausią moksliškai pagrįstų mažinimo tikslų nustatymo praktiką, teikia konsultacijas ir gaires, nepriklausomai vertina ir patvirtina įmonių iškeltus tikslus.

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-28