Preliminarūs neaudituoti 2017 m. EPSO-G veiklos rezultatai


2018-02-27
  • Results.JPG

Tęsdama strateginių sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektų parengiamuosius darbus, 2017-ais metais energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G didino teikiamų paslaugų apimtį, teikė jas pigiau ir kryptingai diegė gerąją valdysenos praktiką, padedančią užtikrinti tvarią, atskaitingą bei socialiai atsakingą visų grupės įmonių veiklą. 

Nuo metų pradžios sumažinus elektros ir dujų perdavimo paslaugų kainas Lietuvos vartotojams, atitinkamai 2,75 proc. ir 7,8 proc., 2017 m. EPSO-G grupės pajamos buvo 4,1 proc. mažesnės, o nuosavybės grąža (angl. ROE), be vienkartinio patronuojamos bendrovės „Amber Grid“ turto perkainavimo poveikio veiklos rezultatui, sudarė 11,2 procento. Įsipareigojimas už „Litgrid“ akcijas buvo sumažintas 35,4 mln. eurų, arba septynis kartus daugiau nei tai buvo numatyta paskolos su „Lietuvos energija“ sutartyje.

„2017-ieji - dar vieni sėkmingi kryptingos veiklos metai. Didėjant ne tik perduotos elektros, bet ir po pertraukos transportuotų dujų kiekiui, efektyviau išnaudojome energijos perdavimo infrastruktūrą, todėl energijos perdavimo paslaugų kaina Lietuvos gyventojams ir verslui mažėja antrus metus iš eilės. Toliau gerėjo tarpsisteminių jungčių, leidžiančių importuoti pigesnę elektrą iš Šiaurės šalių ir didinančią šalies gamintojų konkurencingumą, patikimumas. Numatomas jungties su Švedija movų keitimas padės sumažinti tiekimo trikdžių riziką ir elektros kainų svyravimus ilgalaikėje perspektyvoje. Kartu su kitais Baltijos šalių operatoriais įdiegtas netiesioginio tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo modelis paskatino regioninės gamtinių dujų rinkos kūrimą. Didžiuojamės, kad energijos išteklių prekybos platformos privalumą pripažino ne tik Lietuvos ir Latvijos, bet ir Danijos biokuro rinkos dalyviai. Šiemet tokiais pat skaidrumo principais pagrįstą mainų sistemą įtvirtinsime valstybinės apvaliosios medienos prekybos rinkoje sudarydami galimybę visiems rinkos dalyviams įsigyti medienos konkurencijos sąlygomis, taip užtikrindami didžiausią grąžą valstybei,“ – sako EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Atskaitinga veikla ir turto perkainavimas

2017-ieji EPSO-G grupėje buvo tvarios ir atsakingos verslo kultūros tobulinimo metai. Siekiant didinti veiklos skaidrumą ir atskaitingumą, visose grupės įmonėse, pradėtos taikyti vienodos taisyklės - apskaitos, dividendų, atlygio, korupcijos prevencijos, rizikų valdymo, finansinės bei nefinansinės informacijos atskleidimo politikos. Tai didino interesų turėtojų galimybę įvertinti bendrovių elgseną rinkoje, poveikį aplinkai, santykius su darbuotojais ir visuomene.

Atsižvelgiant į EPSO-G įmonių grupėje taikomus vienodus ilgalaikio turto apskaitos principus, atliktas AB „Amber Grid“ ilgalaikio turto vertinimas, užtikrinant, kad, kaip to reikalauja Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai,  jis būtų apskaitomas tikrąja verte ir kuo labiau atitiktų reguliacinę apskaitą.

Atlikus šį turto vertinimą, kaip buvo prognozuota, nustatytas 35,5 mln. eurų vertės sumažėjimas. Jis apskaitytas bendrovės, o taip pat EPSO-G grupės 2017 m. konsoliduotoje  pelno (nuostolių) ataskaitoje, atitinkama suma sumažinant balanse apskaitomo turto vienetų vertes. Tai turėjo didžiausios įtakos bendrovės ir EPSO-G grupės konsoliduotam ikimokestiniam ir grynajam pelnui bei sąnaudų dydžiui apskaitoje.

Paslaugos ir patikimumas

2017 m. tęsėsi tvaraus šalies ekonomikos augimo tendencija, tai turėjo teigiamos įtakos energijos perdavimo paslaugų paklausai. Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams 2017 m. buvo perduota 9 992 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, arba 2,7 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais. Tai didžiausias perduotos energijos kiekis nuo 1992 metų. 

Elektros vartojimas augo visuose sektoriuose – žemės ūkio sektorius  suvartojo  4,4 proc. daugiau nei 2016 metais,  pramonės įmonės - 3,9 proc. daugiau,  gyventojai  - 2,3 proc. daugiau, o paslaugų sektorius – 1,8 proc. daugiau. Transporto sektoriaus suvartojimas beveik nekito (suvartota 0,1 proc. mažiau elektros). 

Tarptautinės jungtys, kurios teikia galimybę importuoti pigesnę elektros energiją iš Šiaurės šalių, veikė patikimiau - 2017 m. „NordBalt“ prieinamumas rinkai siekė 84 proc. (78 proc. 2016 m.). LitPol Link“ jungtis su Lenkija veikė beveik be trikdžių – prieinamumas siekė 99 proc. (96 proc. 2016 m.). 

Teigiamos tendencijos ir gamtinių dujų sektoriuje - po keleto metų kritimo, dujų vartojimas stabilizavosi, o 2017 m. vartotojams perduotas gamtinių dujų kiekis padidėjo 4,1 proc. iki 24,3TWh. Didesnį suteiktų paslaugų kiekį labiausiai lėmė išaugusi gamtinių dujų paklausa trąšų gamybos sektoriuje.

GET Baltic biržos prekybos apimtys sudarė 442 GWh t.y. 47,5 proc. daugiau nei 2016 metais. Tapus regionine dujų prekybos platforma, prekybos apimtys reikšmingai išaugo - vien per antrąjį 2017 m. pusmetį buvo įvykdyta 95,7 proc. visos 2017 m. gamtinių dujų biržos apyvartos.

2017 m. Baltpool energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai įsigijo 394 tūkst. tne biokuro t.y. 5,5 proc. daugiau palyginti su 2016 metais.  Biržoje buvo įsigyta 97 proc. viso šalies šilumos gamybai centralizuotoje sistemoje sunaudoto biokuro.

Pajamos ir veiklos sąnaudos

Sumažinti elektros ir dujų perdavimo paslaugų tarifai turėjo įtakos EPSO-G grupės pajamų dydžiui - 2017 m. pajamos sudarė 224,8 mln. eurų, palyginti su 234,5 mln. eurų 2016 metais. Pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su 2016 m. padidėjo 0,4 proc. iki 68,3 mln. eurų. Jos sudarė 30,4 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Gamtinių dujų perdavimo pajamos per 2017 m. sudarė 56,2 mln. eurų. Palyginti su  2016 m. jos sumažėjo 5,9 proc. ir sudarė 25,0 proc. visų grupės pajamų. 

Pagrindinių paslaugų tarifų mažėjimas tęsiasi - nuo 2018 m. sausio 1 d. vidutinė elektros energijos perdavimo kaina mažėjo 7,9 proc., vidutinė gamtinių dujų perdavimo kaina mažėjo 36,5 proc., o biokuro prekybos įkainis energijos išteklių biržos dalyviams mažėjo 12,9 proc. Dėl to Lietuvos energijos perdavimo ir mainų sistemų vartotojai 2018 m. išleis apie 15 mln. mažiau.

EPSO-G grupės sąnaudos 2017 m. sudarė 225,4 mln. eurų. Palyginti su 2016 m. apskaitoje jos atspindėtos kaip 18,9 proc. didesnės dėl 35,5 mln. eurų „Amber Grid“ ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo. Be vienkartinio turto perkainojimo poveikio, konsoliduotos EPSO-G veiklos sąnaudos, palyginti su 2016 m.,  išliko tame pačiame lygyje. 

Veiklos rezultatas

Dėl pasikeitusių „Amber Grid“ ilgalaikio materialiojo turto apskaitymo principų, EPSO-G grupės veiklos rezultatas  2017 m. buvo 3,6 mln. eurų grynasis nuostolis. Be vienkartinės turto perkainavimo įtakos apskaitoje, normalizuotas EPSO-G veiklos rezultatas buvo 26,6 mln. eurų grynasis pelnas. Normalizuotas kapitalo grąžos rodiklis (angl. ROE) buvo 11,2 proc. t.y. 2,4 proc. punkto didesnis palyginti 8,8 proc. valstybės valdomoms įmonėms keliamu LR Vyriausybės tikslu.

Skola mažėjo 

Per 2017 m. EPSO-G sumažino finansinius įsipareigojimus už grupės bendrovės „Litgrid“ akcijų įsigijimą  reikšmingai greičiau nei tai buvo numatyta patvirtintame mokėjimų grafike – nuo metų pradžios skola valstybės valdomai bendrovei „Lietuvos energija“ sumažėjo 35,4 mln. eurų iki 170,4 mln. eurų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-27