Konsoliduoti EPSO-G grupės tarpiniai neaudituoti 2018 m. veiklos rezultatai


2019-02-25
  • Office 6.jpg

VILNIUS. Preliminariais neaudituotais duomenimis energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G 2018 m. uždirbo 248,2 mln. eurų pajamų, t.y.  10,2 proc. daugiau, palyginti su 225,3 mln. eurų 2017 metais. Tam didžiausios įtakos turėjo sparčiau nei šalies ūkis augusi elektros energijos perdavimo paslaugų paklausa ir žymiai padidėjusios balansavimo ir sisteminių paslaugų apimtys.

Tuo pat laikotarpiu EPSO-G grupės veiklos pelnas (EBITDA) siekė 58,0 mln. eurų. Tai 24,9 proc. mažiau palyginti su 77,2 mln. eurų 2017 metais. Tam didžiausios įtakos turėjo nuo metų pradžios taikyti mažesni elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo tarifai - atitinkamai 7,2 ir 35,5 procento. Grynojo pelno rodikliui didžiausią poveikį turėjo turto perkainojimas, kuris atliktas įvertinus spalio pabaigoje reguliatoriaus priimtų sprendimų įtaką pajamoms ateityje.

„Pasiekę esminę pažangą sinchronizacijos ir dujų rinkos integracijos projektuose, dirbome stabiliai, paslaugų suteikėme daugiau ir pigiau bei  pelnėme aukščiausią valdysenos įvertinimą tarp valstybės kapitalo įmonių.

Dirbdami kartu su Lenkijos, Latvijos ir Estijos partneriais, buvome pakviesti tapti kontinentinės Europos energetikos sistemos dalimi. Svarbiausias dalykas šiame kelyje buvo birželio 28 d. pasirašytas Europos Komisijos, trijų Baltijos šalių ir Lenkijos politinis susitarimas. Kiekvienas kitas žingsnis atitiko šio susitarimo turinį - turime patvirtintą sinchronizacijos scenarijų ir konkretų veiksmų planą, ką turime daryti siekdami užtikrinti Lietuvos energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentine Europa. Pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos dujų perdavimo tinklų sujungimo sutartis. Aktyviai vyksta GIPL statybos darbų bei vamzdyno pirkimai, siekiant numatytu laiku pradėti dujotiekio tiesimo darbus. Pradėjome diegti išmanius dujotiekio diagnostikos sprendimus, kurie leidžia taupant veiklos sąnaudas ir darbo laiką užtikrinti saugią dujotiekio eksploataciją.

Grupei priklausanti GET Baltic tapo de facto regionine dujų birža, o jos apyvarta ir likvidumas sparčiai didėja. „Baltpool“ kolegų sukurta unikali prekybos platforma iš esmės pakeitė biokuro rinkos dalyvių ir kainų skirtingose savivaldybėse situaciją. Panaudojus „Baltpool“ žinias ir patirtį, tokia pat prekyba biokuru šiandien vyksta Danijoje, Latvijoje, Estijoje, o artimiausiu metu ir Suomijoje.

Akivaizdžią naudą neša pradėti vykdyti šilumos aukcionai ir prekyba apvaliąją mediena. Sukurtas ir pradėtas skelbti medienos skiedrų kainų indeksas tapo patikimu atskaitos tašku. Šia linkme žengiame ir medienos rinkoje.

Vis didesnę sinergiją kuria bendra grupės įmonių veikla. Pradėjome veiklos sąnaudas taupančius bendrus pirkimus. Diegiame efektyvius iždo sprendimus, kurie sukuria alternatyvą trumpalaikiam skolinimuisi iš kredito institucijų. Skirdami itin daug dėmesio valdysenos kokybei, veiklos strategijos įgyvendinimui, skaidrumui ir atskaitingumui pelnėme aukščiausią valdysenos kokybės įvertinimą A+,“ - svarbiausius 2018 m. EPSO-G grupės veiklos pasiekimus komentavo valdymo bendrovės generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Paslaugos ir patikimumas

Augant Lietuvos ekonomikai, 2018 m elektros energijos, o tuo pačiu ir perdavimo paslaugų paklausa viršijo bendrą šalies ūkio plėtros tempą.

Aukštos įtampos perdavimo tinklais šalies gyventojų ir verslo poreikiams per devynis metų mėnesius buvo perduota 10 491 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai 5,0 proc. daugiau, palyginti su 2017 metais. Lietuvos statistikos departamento pirmojo įverčio duomenimis, pernai, palyginti su 2017 m., šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) augo 3,6 proc.

Gamtinių dujų sektoriuje suteiktų perdavimo paslaugų Lietuvoje apimtis 2018 m. sumažėjo 8,1 proc., tačiau 6,6 proc. išaugo transportuojamų dujų kiekis į kaimynines šalis.

Augant teikiamų paslaugų apimčiai, energijos perdavimo tinklas ir jungtys veikė patikimai – 2018 metais dėl aukštos įtampos elektros tinklo sutrikimų, už kuriuos atsakingas operatorius, vartotojams nebuvo pateikta tik 0,95 MWh elektros energijos palyginti su 1,68 MWh 2017 metais. Dujų perdavimo tinklo prieinamumas sistemos naudotojams siekė 100 proc.

Patikimai dirbo asinchroninės jungtys. Eliminavus jungties su Švedija anksčiau nei planuota užbaigto planinio remonto laikotarpį, 2018 m. „NordBalt“ jungties prieinamumas rinkai, eliminavus planuoto jungties movų keitimo laikotarpį, siekė 97 proc. (2017 m. – 84 proc.). Jungties su Lenkija „LitPol Link“ prieinamumas rinkai per šį laikotarpį siekė 98 proc. (2017 m. – 99 proc.).

2018 m. GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos apimtis sudarė 982 GWh. Tapus de facto regionine dujų prekybos platforma, prekybos apimtys GET Baltic biržoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais, padidėjo beveik tris kartus.

Per 2018 m. mėnesius „Baltpool“ energijos išteklių biržoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonės, nepriklausomi šilumos gamintojai ir pramonės įmonės įsigijo 325,4 tūkst. tne. biokuro. Tai 5,0 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.

Turto perkainojimas

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) nustato procedūras, kurios yra privalomos siekiant garantuoti, kad turtas yra apskaitomas tikrąja verte. EPSO-G grupės bendrovės reguliariai vertina vidinius ir išorinius galimo vertės sumažėjimo požymius. Jei tokių požymių yra, bendrovės įvertina šio turto tikrąją vertę.

2018 m. pabaigoje buvo įvertinti per ataskaitinius metus įvykę, nuo EPSO-G įmonių grupės bendrovių veiklos nepriklausantys reguliacinės aplinkos pokyčiai ir jų įtaka turto vertei apskaitant pajamų metodu, taikant diskontuotų pinigų srautų metodą.

Svarbiausi reguliacinės veiklos pokyčiai per 2018 m. :

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. spalio 2 d. nutarimu  Nr. O3-E-300  “Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo“ priėmė sprendimą dėl bendrovės investicijų grąžos dydžio, viršijančio nustatytą dydį 2016−2017 metais, kuriuo faktinius kapitalo kaštus 2016-2017 m. įvertino istorine verte ir netaikė komisijos patvirtinto ilgo laikotarpio vidutinio padidėjimo sąnaudų (angliškai „long run average incremental costs“ - LRAIC) modelio, kuriame optimizuoto turto kapitalo kaštai vertinami atstatomąja verte. Atsižvelgdama į šį sprendimą ir darydama prielaidą, kad 2018-2020 m. komisija taikys tą patį kapitalo kaštų vertinimo būdą, kurį taikė 2016-2017 m., bei galimą LRAIC modelio taikymo pokytį, nuo naujo reguliavimo periodo pradžios 2021 m., „Litgrid“, įvertino šių prielaidų įtaką ateities pinigų srautams.

2019 m. prasidėjus naujam penkerių metų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų reguliavimo laikotarpiui (2019-2023 m.), „Amber Grid“ bendrovei nustatyta 3,33 proc. investicijų grąžos norma nuo reguliuojamai veiklai priskiriamo turto. Ji yra žymiai mažesnė, palygini su 2014-2018 m. reguliavimo laikotarpiu taikyta 7,09 proc. grąžos norma. Pagal VKEKK patvirtintą Investicijų grąžos normos nustatymo metodiką ji bus koreguojama kasmet, atsižvelgiant į bendrovės faktinius skolinimosi kaštus.

Dėl šių priežasčių bei kitų mažiau reikšmingų vertinimo modelio pokyčių „Amber Grid“, vertinant turtą apskaitytas 37,7 mln. eurų. turto vertės sumažėjimas, „Litgrid“ – 56,3 mln. eurų. EPSO-G mastu apskaitytas 75,4 mln. eurų vertės sumažėjimas, tame skaičiuje 5,3 mln. eurų perkainavimo rezervo sumažėjimas įskaitant atidėtojo pelno mokesčio įtaką. Vertinimo įtaka nuosavo kapitalo sumažėjimui pelno (nuostolių) ataskaitoje sudarė 88,7 mln. eurų įskaitant atidėtojo pelno mokesčio įtaką.

Pažymėtina, kad fiziškai turto kiekis ar jo savybės nepakito, o vertės sumažėjimas atspindi tik pajamų uždirbimo potencialo vertinimą remiantis konservatyviomis prielaidomis.

Pajamos ir sąnaudos

Per 2018 m. konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 10,2 proc. iki 248.2 mln. Eur nežiūrint nuo metų pradžios taikomų mažesnių paslaugų tarifų. Tam didžiausios įtakos turėjo išaugęs perduotos elektros bei gamtinių dujų tranzitas į kaimynines šalis, didesnė, palyginti su 2017 m., balansavimo ir sisteminių paslaugų paklausa.

Grupės veiklos sąnaudos, nevertinant turto perkainojimo sąnaudų, 2018 m. išaugo 39,1 mln. Eur. iki 229,1 mln. Eur. Sąnaudų padidėjimą lėmė išaugusios sisteminių paslaugų ir energetinių išteklių kaina. Pernai šie kaštai sudarė 41,0 mln. Eur. Palyginti su 2017 m., kitos veiklos sąnaudos sumažėjo.

Veiklos rezultatas

Dėl pasikeitusios reguliacinės aplinkos apskaitytų „Litgrid“ ir „Amber Grid“ ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo  sąnaudų, konsoliduotas grynasis nuostolis 2018 m. buvo 47,4 mln. eurų. Be turto perkainavimo apskaitoje įtakos, EPSO-G grupės normalizuotas grynasis pelnas 2018 m. siekė 14,7 mln. eurų, o normalizuotas kapitalo grąžos rodiklis (angl. ROE) siekė 7,0 proc. EPSO-G įmonių grupės vidutinė normalizuota kapitalo grąža 2016-2018 m. laikotarpiu siekė 11,4 proc. t.y. 2,6 proc. punkto didesnis palyginti 8,8 proc. valstybės valdomoms įmonėms šiam laikotarpiui keliamu LR Vyriausybės tikslu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-26