Tikslai ir atskaitomybė

Darnus vystymasis „EPSO-G“ grupėje

Mūsų požiūris į darnumą

„EPSO-G“ įmonių grupė turi esminį vaidmenį užtikrinant sklandų ir patikimą Lietuvos perėjimą prie didelius kiekius atsinaujinančių energijos išteklių integruojančios energetikos sistemos, įgalinant sektoriaus dekarbonizaciją, inicijuojant sistemų susiejimo projektus bei palengvinant klimatui neutralios energijos mainus.

Grupė energetikos sektoriaus transformaciją siekia įgyvendinti užtikrindama darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų.

„EPSO-G“ siekia, kad darnumo principai būtų integruoti į visų grupės įmonių veiklas bei procesus. Būdama strategiškai svarbios energetikos infrastruktūros valdytoja, „EPSO-G“ siekia prisidėti prie Paryžiaus susitarime, Europos Žaliajame kurse, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje apibrėžtų su klimato kaita ir aplinkosauga susijusių įsipareigojimų įgyvendinimo.

„EPSO-G“ darnumo kryptys

Pagrindinės „EPSO-G“ darnaus vystymosi kryptys kyla iš grupės ilgalaikėje strategijoje iki 2030 metų apibrėžtų veiklų.

Savo veikla „EPSO-G“ taip pat siekia tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdama galimybių naudotis švaria ir modernia energija užtikrinimui, kovai su klimato kaita, modernios infrastruktūros ir inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

Prie kiekvieno Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslo „EPSO-G“ prisideda šiais veiksmais:


Reikšmingos darnumo temos

„EPSO-G“ atliko visų įmonių veiklai aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 645 respondentai, tarp kurių buvo grupės įmonių darbuotojai, tiekėjai, klientai, verslo partneriai, vietos bendruomenės, asociacijos, profesinės sąjungos, Energetikos ministerija, investuotojai, grupės įmonių vadovai bei valdybos nariai.

2021 metais „EPSO-G“ valdybos patvirtintoje darnumo politikoje numatyta, jog grupė įsipareigoja reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per du metus, vykdyti aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių poveikių ir darnumo prioritetinių temų peržiūrą, atlikdama reikšmingumo analizę (angl. materiality assessment), užtikrindama suinteresuotų šalių įtraukimą.

 

Ilgalaikiai siekiai darnumo srityje

Pagrindiniai „EPSO-G“ darnaus vystymosi siekiai iki 2030 metų nustatyti įvertinus pagrindinius grupės įmonių daromus aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius poveikius, tiek grupės ilgalaikėje veiklos strategijoje numatytus veiksmus, kurių įgyvendinimas padės užtikrinti energetikos sektoriaus transformaciją ir perėjimą prie klimatui neutralios energijos kūrimo.

Darnios veiklos valdymas

Nustatytų darnumo tikslų įgyvendinimui „EPSO-G“ rengia darnios veiklos planus, integruoja principus į grupės įmonių veiklos planus, koordinuoja grupės įmonėms iškeltų poveikio aplinkai ir ŠESD emisijų mažinimo bei darnios veiklos vystymo tikslų įgyvendinimą.

„EPSO-G“ įsipareigoja reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per du metus, kartu su grupės įmonėmis vykdyti aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių poveikių ir darnumo prioritetinių temų peržiūrą, atlikdama reikšmingumo analizę, užtikrindama suinteresuotų šalių įtraukimą. Grupės įmonės kartą per metus atsiskaito už darnumo veiklų įgyvendinimą, viešai teikdamos atskiras darnumo ataskaitas arba integruoja savo darnios veiklos rezultatus į „EPSO-G“ darnumo ataskaitą.

Ilgalaikiai darnaus vystymosi tikslai integruoti į „EPSO-G“ valdybos patvirtintą veiklos strategiją iki 2030 metų. „EPSO-G“ grupė ir grupės įmonės darnų vystymąsi supranta kaip integralią ir neatskiriamą savo veiklų dalį. Grupėje galiojančios su darnaus vystymosi funkcija susijusios veiklos politikos:

Suinteresuotos šalys

Formuodama ir įgyvendinama darnaus vystymosi veiksmus, „EPSO-G“ siekia visapusiško suinteresuotų šalių įsitraukimo ir skatina skaidrų ir sąžiningą bendradarbiavimą su vartotojais, gamintojais ir tiekėjais, visuomene, savininku, darbuotojais, žiniasklaida bei kitomis suinteresuotomis šalimis.

Pagrindinės „EPSO-G“ veikla suinteresuotos šalys:

  • Klientai
  • Darbuotojai
  • Profesinės sąjungos
  • Akcininkai
  • Užsienio partneriai - energijos perdavimo ir biokuro biržos operatoriai
  • Nacionalinė reguliuojančioji institucija
  • Vietinės bendruomenės
  • Rangovai, paslaugų ir prekių tiekėjai
  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Plačioji visuomenė ir žiniasklaida

Išsamus dialogo principų su kiekviena suinteresuota šalimi paaiškinimas pateikiamas šioje ataskaitoje.

Darnios veiklos ataskaitos ir rezultatai

Įgyvendindama geriausias nefinansinės informacijos atskleidimo praktikas, už darnią veiklą suinteresuotoms šalims „EPSO-G“ grupė atsiskaito kasmet skelbdama darnumo ataskaitas, kurios parengtos vadovaujantis „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standarto pagrindiniu modeliu (angl. GRI Core). Darnumo ataskaitos yra iš dalies audituotos (finansinių rezultatų dalis).

Konsoliduotas metinis pranešimas (integruota darnios veiklos ataskaita) 2022

Ankstesnės ataskaitos:

Darnios veiklos ataskaita 2021

Socialinės atsakomybės pažangos ataskaita 2020

Darnumo pažangos ataskaita 

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė audituotą Grupės darnumo pažangos ataskaitą už 2022 metus su parengta Nepriklausomo riboto užtikrinimo ataskaita. Ataskaitos auditą atliko įmonė „PricewaterhouseCoopers“. 

„EPSO-G“ grupės darnumo pažangos ataskaitą už 2022 metus

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-29