Tikslai ir atskaitomybė

Aplinkosauga

Aplinkosaugos srityje „EPSO-G“ grupė siekia pagrindinio tikslo – įgalinti klimatui neutralią energetiką, sumažinti grupės įmonių veikloje atsirandančius poveikius aplinkai bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas. 2021 metais „EPSO-G“ valdybos patvirtintoje aplinkosaugos politikoje, grupė įsipareigojo vykdyti veiklos sukeliamo poveikio aplinkai stebėseną, diegti šiuolaikines technologijas ir priemones, kurios leistų sumažinti reikšmingą aplinkosauginį poveikį aplinkai. Eksploatuojant, plečiant ar modernizuojant energetikos sistemų infrastruktūrą, grupės įmonės įsipareigojo užtikrinti biologinės įvairovės apsaugą, o savo veikloje diegti aplinkos vadybos sistemas užtikrinti šių sistemų atitikimą keliamiems reikalavimams. „Amber Grid” ir „Tetas” aplinkos vadybos veikla sertifikuota ISO 14001 standartu. Tokį patį veiklos sertifikavimą 2023 m. įgijo ir „Litgrid“.

Visos „EPSO-G“ grupei priklausančios įmonės turi tikslą užtikrinti nulinę toleranciją aplinkos taršai ir 0 aplinkosauginių incidentų. „EPSO-G“ įmonės laikosi atsargumo principo – pagal įstatymų reikalavimus atlieka poveikio aplinkai vertinimo procedūras prieš imantis įgyvendinti projektus, kurių apimtyje gali atsirasti reikšmingas poveikis aplinkai, biologinei įvairovei ar visuomenei.

Už aplinkosaugos politikos įgyvendinimą yra atsakingi „EPSO-G“ grupės įmonių vadovai ir aplinkos apsaugos srities funkciniai kuratoriai, kurie užtikrina, kad būtų identifikuojami aplinkosaugos aspektai, nustatomi aplinkosaugos tikslai, rengiami planai, formuojami uždaviniai aplinkosaugos būklės gerinimui bei skiriami pakankami ištekliai jų įgyvendinimui, periodiškai stebimi rezultatai, audituojami procesai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-10