Tikslai ir atskaitomybė

EPSO-G akcininko lūkesčių raštas

Vienintelio akcininko vardu Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija pateikė lūkesčių raštą valstybės valdomai EPSO-G energijos perdavimo ir mainų grupei, kuriuo nustatė svarbiausias veiklos kryptis, principus ir prioritetus įgyvendinant Europos Sąjungos  „Žaliojo kurso“ ir Lietuvos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamus tikslus.

Rašte keliami trumpojo ir vidutinio laikotarpio tikslai bei ilgojo laikotarpio lūkesčių gairės - tai pagrindas rengiant ir peržiūrint EPSO-G grupės ir atskirų grupės bendrovių veiklos strategijas, taip pat  metinius veiklos planus.

 

 

EPSO-G akcininko lūkesčių raštas

Akcininko lūkesčiai trumpai:

Lietuvos energetinės nepriklausomybės užtikrinimas

Keliami tikslai:

 • užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos nepriklausomybę ir jos integraciją į kontinentinės Europos tinklus  iki 2025 metų pabaigos,ir aktyviai ieškoti sprendimų, maksimaliai gerinančių Lietuvos elektros energetikos sistemos saugumą ir savarankiškumą iki sinchronizacijos projekto visiško įgyvendinimo;
 • užbaigti jungties su Lenkija „LitPol Link“ išplėtimo projektą bei atlikti Lietuvos elektros energetikos sistemos avarinio darbo su Lenkijos elektros energetikos sistema sinchroniniu režimu bandymą, ruošiantis trijų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų izoliuoto darbo bandymui 2023 metais;
 • įgyvendinti dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektą (GIPL), integruosiantį Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą Europos rinką aktyviai siekiant, kad pradėsianti veikti jungtis didintų Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir neštų ekonominę grąžą šalies gyventojams ir verslui;
 • vykdant šiuos projektus užtikrinti aukštą energijos perdavimo patikimumą tinklų naudotojams ir vartotojams palygintiną su geraisiais ES rinkos pavyzdžiais.

Energetikos ir energetikos tinklų transformacija

Keliami tikslai:

 • aktyviai ruoštis tinklų transformacijai ir reikalingiems pokyčiams įgyvendinant ES „Žaliojo kurso“ iniciatyvas ir šiame kontekste pristatytų energetikos sistemų integracijos, Vandenilio bei Jūrinio vėjo strategijų įgyvendinimui;
 • pasirengti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumų plėtrai Lietuvoje ir gaminamos elektros energijos srautų valdymui, organizuoti reikiamus parengiamuosius darbus siekiant Lietuvoje išvystyti jūrinio vėjo projektą (700 MW) bei bendradarbiaujant su Baltijos jūros regiono šalimis išnagrinėti ir iki metų pabaigos pateikti pasiūlymus dėl tolimesnės jūrinio vėjo plėtros perspektyvos;
 • telkti investicinę, teisinę aplinką, rinkos galimybes ir mokslinį potencialą, sukuriant Lietuvos vandenilio sektoriaus ekosistemą;
 • proaktyviai prisidėti prie bendruomeninės energetikos vystymo Lietuvoje, toliau aktyviai dalyvauti įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo tikslus, savo kasdieninėje veikloje diegti atsakingą požiūrį į energijos vartojimo efektyvumo didinimą;
 • didinti skaitmenizacijos brandą užtikrindama rinkai ir jos dalyviams aktualių ir vertę kuriančių grupės įmonių duomenų atvėrimą;
 • užtikrinti nuoseklią ir tvarią grupės nereguliuojamų veiklų plėtrą bei pozicijų užsienio rinkose stiprinimą, kuriant grąžą generuojančius produktus ir vystant esamas bei naujas veiklas, įgyjant tam reikalingas kompetencijas.

Nauda akcininkams

Keliami tikslai:

 • EPSO-G grupės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė nei Vyriausybės nustatytas rodiklis, o nuosavybės grąža būtų ne mažesnė nei vakarų ES šalių vidurkis.
 • Vidutinio laikotarpio perspektyvoje EPSO-G grupei keliamas tikslas -  koncentruotis į strateginių energetikos projektų įgyvendinimą ir jų finansavimą, o ilguoju laikotarpiu – įgyvendinus 2030 strategiją – planuoti ne mažiau kaip 20 mln. eurų metinių dividendų.

 


Veiklos principai

 • Siekiant  nurodytų Lietuvos žmonėms ir verslui svarbių tikslų, EPSO-G  turi toliau kryptingai diegti aukščiausius valdysenos ir etikos standartus laikantis skaidrumo, efektyvumo, socialinės atsakomybės, atsakingos ir vertybėmis grįstos veiklos principų.
 • Grupės įmonės, veikdamos pagal socialinės atsakomybės principus, turi ne tik laikytis teisės aktų, tarptautinių normų ir etikos standartų, tačiau taip pat puoselėti pagarbą žmogui, visuomenei ir gamtai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-20