Tikslai ir atskaitomybė

EPSO-G akcininko lūkesčių raštas

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ gavo 100 proc. Grupės akcijų valdančios Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos akcininko lūkesčių raštą. Jame pateikti lūkesčiai dėl Grupės veiklos krypčių, principų ir prioritetų įgyvendinant Europos Sąjungos Žaliojo kurso ir Lietuvos Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje keliamus tikslus.

Energetikos ministerijos pateiktas lūkesčių raštas užtvirtina Grupės siekiamų pokyčių kryptį ir įgalina tikslingai kurti ir įgyvendinti ilgalaikę strategiją.

Rašte keliami trumpojo ir vidutinio laikotarpio tikslai bei ilgojo laikotarpio lūkesčių gairės – tai bus pagrindas, atsižvelgiant į Lietuvos energetikos sistemos transformacijos studijos rezultatus, naujos ilgalaikės „EPSO-G“ grupės strategijos kūrimui, taip pat planuojant Grupės veiklą artimiausiu laikotarpiu.

„EPSO-G“ akcininko lūkesčių raštas

Pagrindiniai akcininko keliami lūkesčiai trumpai:

1. Lietuvos energetinės nepriklausomybės užtikrinimas

 • Užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos nepriklausomybę, savarankiškumą ir jos integraciją į KET darbui sinchroniniu režimu. Šiam tikslui pasiekti Grupė turi įgyvendinti elektros energetikos sistemos sinchronizacijos su KET projektą. 
 • Aktyviai ieškoti sprendimų ir įgyvendinti projektus, maksimaliai gerinančius Lietuvos elektros energetikos sistemos saugumą ir savarankiškumą iki sinchronizacijos projektų programos visiško įgyvendinimo.
 • Su Akcininku suderinti ir įgyvendinti konkrečius sprendinius dėl efektyvaus atnaujinto „Harmony Link“ jungties projekto įgyvendinimo veiksmų plano. 
 • Prioritetiniams, su Akcininku suderintiems sinchronizacijos projektams Grupė turi taikyti nulinius projektų vėlavimo tolerancijos terminus.
 • Išnaudoti potencialą ir sukauptą patirtį įgyvendinant 200 MW kaupimo įrenginių projektą ir pasiūlyti Akcininkui šių veiklų tolimesnę strategiją ir ją įgyvendinti.
 • Maksimaliai išnaudoti GIPL dujotiekio teikiamas galimybes didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą ir grąžą Akcininkui. 

2. Energetikos sistemos saugumas

 • Užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju periodu ir skirti ypatingą dėmesį elektros energetikos sistemos pokyčiams jai pradėjus veikti sinchroniniu režimu su KET ir sparčiai integruojant atsinaujinančių energijos šaltinių elektrinių parkus. 
 • Teikti pasiūlymus dėl būtinųjų priemonių, skirtų elektros energetikos sistemos saugumui ir patikimumui užtikrinti, įgyvendinimo.  
 • Užtikrinti fizinę Grupės valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugą. 
 • Užtikrinti ribojančių priemonių įgyvendinimą dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo iš valstybių, kurios pagal Nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.
 • Užtikrinti aukštą energijos perdavimo patikimumą tinklų naudotojams ir vartotojams ir šiam tikslui pasiekti nustatyti konkrečius patikimumo rodiklius, palyginamus su geraisiais Europos Sąjungos rinkos pavyzdžiais. 

3. Energetikos ir energetikos tinklų transformacija

 • Grupė turi aktyviai ruoštis tinklų transformacijai ir reikalingiems pokyčiams įgyvendinant Europos Sąjungos žaliojo kurso iniciatyvas. Akcininko lūkestis – kad valdymo bendrovė ir Grupės įmonės kurs vertę kaip energetikos kompetencijų centras, proaktyviai teikiantis pasiūlymus, konsultuojantis Akcininką ir rinkos dalyvius aktualiais klausimais, reaguojantis į besikeičiančias rinkos, ekonomines bei geopolitines aplinkybes. 
 • Iki 2023 metų liepos pabaigos Grupė turi parengti Lietuvos energetikos sistemos transformacijos studiją ir pateikti pasiūlymus dėl energetikos sistemos vystymosi ir plėtros alternatyvų Lietuvai pereinant prie žaliosios energetikos ir tampant energiją eksportuojančia valstybe. 
 • Grupė, atsižvelgdama į Lietuvos energetikos sistemos transformacijos studijos rezultatus, privalo iki 2024 m. II ketv. pabaigos atnaujinti ir su Akcininku suderinti Grupės ilgalaikę veiklos strategiją, kurios įgyvendinimas leistų užtikrinti tvarų Grupės augimą ir svarų vaidmenį žaliojo kurso ekonomikos transformacijoje, energetikos dekarbonizacijoje. 
 • Nagrinėjant ir nustatant Grupės įmonių prioritetines veiklos kryptis ypatingas dėmesys bus skiriamas jūrinio vėjo energetikos ekosistemos vystymui, tam reikalingos infrastruktūros, jungčių projektų plėtros strategijai ir organizacinių priemonių įgyvendinimui. 
 • Grupė turi aktyviai vystyti žaliojo vandenilio gamybos bandomuosius projektus, sukurti P2X, P2H (angl. hydrogen to power) sprendinius, kurie leistų užtikrinti elektros energijos sistemos lankstumą.
 • Grupė turi proaktyviai prisidėti prie bendruomeninės energetikos vystymo Lietuvoje bei Lietuvos energetikos srities inovacijų skatinimo.

4. Finansiniai lūkesčiai

 • Grupės vidutinė nuosavo kapitalo grąža turi būti ne mažesnė kaip Vyriausybės nustatytas rodiklis.
 • Grupė turi siekti ne mažesnės kaip Vakarų Europos brandžios ekonomikos šalių vidurkį atitinkančios investicijų grąžos ir tvaraus nusidėvėjimo sąnaudų kompensavimo bei siekti išlaikyti investicinį kredito reitingą, ne žemesnį kaip Baa2 (Moody’s). 
 • Grupės grynosios skolos ir metinio koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją santykis vidutiniu laikotarpiu turėtų būti ne didesnis kaip 6 kartai, o ilguoju laikotarpiu – ne didesnis kaip 5 kartai.
 • Grupė vidutinio laikotarpio perspektyvoje turi koncentruotis į strateginių energetikos projektų įgyvendinimą ir jų finansavimą.

5. Veiklos principai

 • Vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus.
 • Grupės įmonių veikla turi būti grįsta skaidrumu, veiklos efektyvumu, darniu vystymusi, atsakomybe ir vertybėmis, sveikatos bei saugos kultūros vystymu.  
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-26