Tikslai atskaitomybė

Valdysenos ataskaita

EPSO-G korporatyvinis valdymas yra vykdomas pagal  Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patvirtintas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, kurios nustatė bendrus visai įmonių grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemas.

EPSO-G laikosi šių svarbių korporatyvinio valdymo principų:

  • veiklos skaidrumo,
  • valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo,
  • tikslų apibrėžtumo ir tvarumo,
  • akcininkų teisių tinkamo realizavimo,
  • atitikties teisės aktų reikalavimams ir geriausios praktikos standartams,
  • veiklos efektyvumo, tvarumo ir konkurencingumo,
  • valdymo ir priežiūros organų atsakomybės bei atskaitomybės akcininkams.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G 2017 m. valdysenos ataskaita


Valdysenos ataskaita yra sudėtinė 2017 m. EPSO-G metinės atskaitomybės dalis

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-02