EPSO-G dividendų politika skatins kurti didesnę vertę


2017-07-14
  • Dividendai.jpg

Valstybės valdomos energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G valdyba penktadienį patvirtino dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politiką. Grupės įmonėse naujosios dividendų mokėjimo nuostatos įsigalios jas patvirtinus eiliniuose valdybų posėdžiuose ir galios mokant dividendus už 2017 finansinių metų rezultatus.

„Svarbiausiais politikos tikslas – nustatyti aiškias tikėtinos nuosavybės ir investicijų grąžos gaires esamiems bei potencialiems akcininkams, tuo pat metu užtikrinant tvarų ilgalaikį įmonių vertės augimą, šaliai svarbių strateginių projektų įgyvendinimą, taip nuosekliai stiprinant pasitikėjimą visa energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe,“ – sako EPSO-G įmonių grupės generalinis direktorius Rolandas Zukas.

100 proc. energijos perdavimo ir mainų įmonių valdymo bendrovės EPSO-G akcijų priklauso Lietuvos valstybei. Patronuojamų bendrovių – AB „Litgrid“ ir AB „Amber Grid“ – akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje. Rinkos dalyvių vertinimu jos yra patrauklios investuotojams, kurie renkasi dividendus mokančių įmonių akcijas.

Skatins dirbti efektyviau

Naujoji EPSO-G dividendų politika tiesiogiai susieja mokėtinų dividendų dydį su nuosavo kapitalo panaudojimo efektyvumu – kuo didesnę naudą bendrovė sukurs akcininkui, tuo didesnę pelno dalį ji galės skirti plėtrai ir svarbių projektų įgyvendinimui. Priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos dydžio, grupei priklausančios bendrovės dividendams skirs ne mažiau nei 60-85 proc. paskirstytinojo grynojo pelno.

Politikoje taip pat numatyta, kad atsižvelgiant į finansinių planų vykdymą, pasikeitusius strateginių ar investicinių projektų įgyvendinimo terminus bei įsiskolinimo lygį, patronuojančios EPSO-G bendrovės valdyba galės siūlyti dividendams skirti ir didesnę įmonės pelno dalį. Tokiu atveju siūlymas privalės būti motyvuotas ir pagrįstas išsamiais argumentais, o išmokami dividendai negalės viršyti bendrovės ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno.

Strateginiai projektai

EPSO-G grupės įmonės įgyvendinta svarbius Lietuvai sinchronizacijos su kontinentinės Europos energetikos sistema bei regioninės gamtinių dujų rinkų integracijos tikslus. EPSO-G grupės bendrovei įgyvendinant vyriausybės sprendimu pripažintą valstybei svarbų ekonominį projektą ar iškilus didesniam nei įprasta investicinių lėšų poreikiui, tvariai plėtrai užtikrinti ji galės skirti mažesnius dividendus.

Įmonė neprivalės skirti dividendų tuo atveju, jei reikšmingai pablogėtų jos finansinė būklė arji turėtų reikšmingų finansinių prievolių, kurių terminai suėję iki sprendimo dėl dividendų skyrimo akcininkų susirinkime priėmimo. Dividendai nebūtų mokami tuo atveju, jei juos išmokėjus įmonės nuosavas kapitalas taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą. Jei EPSO-G grupės bendrovė nevykdo ar išmokėjus dividendus nevykdytų finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų kredito institucijoms, dividendai taip pat nebūtų mokami.

Finansinę naštą mažins greičiau

Lietuvos vyriausybės sprendimu, energijos perdavimo ir mainų įmonių valdymo bendrovė EPSO-G ateinančius penkerius metus į valstybės biudžetą privalės mokėti tiesiogiai 0,5 proc. paskirstytinojo pelno dydžio dividendus. Taip nuspręsta įvertinus  būtinybę skirti pakankamai lėšų įvykdyti 210 mln. eurų finansinį įsipareigojimą valstybės valdomai įmonei „Lietuvos energija“ už patronuojamos bendrovės „Litgrid“ akcijas.

Pasak EPSO-G vadovo, ruošiantis Lietuvai svarbių sinchronizacijos ir regioninės gamtinių dujų rinkų integracijos darbams subalansuota kapitalo struktūra yra itin svarbi. Todėl EPSO-G išsikėlė sau tikslą – įvykdyti šį įsipareigojimą per trumpiausią įmanomą laikotarpį. Naujoji dividendų politika leis tai padaryti neapsunkinant strateginių projektų įgyvendinimo.

Dėl gerų 2016 m. rezultatų, šiemet EPSO-G  pervedė  35,44 mln. eurų „Lietuvos energijai“, kuri, remiantis Energetikos ir Finansų ministerijų sutarimu, yra įpareigota skirti šias lėšas Lietuvos biudžetui. Tai reikšmingai daugiau nei buvo numatyta paskolos grąžinimo grafike 2017 metams (5 mln. eurų).

 Apie EPSO-G grupę

Valstybei priklausančią UAB EPSO-G, įsteigtą 2012 m. liepos 4 d., valdo valstybei atstovaujanti įgaliota institucija – Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija. EPSO-G įmonių grupę sudaro 6 bendrovės: patronuojanti bendrovė, trys dukterinės bendrovės ir trys paskesnio lygio dukterinės bendrovės. EPSO-G valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB  akcijų, 96,6 proc. dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ akcijų. 2016 m. sausio mėn. iš „Litgrid“ įsigiję 67 proc. BALTPOOL UAB  akcijų, EPSO-G tapo tiesioginiu energijos išteklių biržos operatoriaus valdytoju. Neturėdama kontrolinio akcijų paketo, EPSO-G dalį akcijų valdo dar 4 bendrovėse.

Andrius Vilkancas,

UAB „EPSO-G“ komunikacijos vadovas

Mob. tel.: +370 691 71315

El. paštas: andrius.vilkancas@epsog.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-17