„EPSO-G“ paskelbė audituotą darnumo pažangos ataskaitą


2023-12-29
  • Depositphotos_235636208_XL.jpg

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė audituotą Grupės darnumo pažangos ataskaitą už 2022 metus su parengta Nepriklausomo riboto užtikrinimo ataskaita. Ataskaitos auditą atliko įmonė „PricewaterhouseCoopers“. 

„EPSO-G“ grupė siekia, kad darnumo principai būtų integruoti į visų Grupės įmonių veiklas ir procesus. Strategiškai svarbios energetikos infrastruktūros valdytoja „EPSO-G“ siekia prisidėti prie Paryžiaus susitarime, Europos Žaliajame kurse, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje apibrėžtų su klimato kaita ir aplinkosauga susijusių įsipareigojimų įgyvendinimo. 

2022 m. birželio 1 d. „EPSO-G“ išplatino su darnumu susietų obligacijų emisiją ir pritraukė 75 mln. eurų. Tai pirmoji su darnumu susieta obligacijų emisija Baltijos šalyse. Penkerių metų trukmės obligacijas įsigijo instituciniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Švedijos. Beveik trečdalį emisijos už 22,5 mln. eurų įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Su darnumu susietų obligacijų prospekte numatyti „EPSO-G“ grupės darnios veiklos tikslai ir rodikliai. Pirmasis iš jų – iki 2026 metų 30 proc. sumažinti grupės įmonių veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (pirmosios ir antrosios srities) kiekį palyginus su 2019 m. lygiu. Antrasis tikslas susijęs su elektros perdavimo tinklo patikimumu – užtikrinti kuo mažesnį neperduotos energijos kiekio rodiklį, kuris neviršytų 136,255 MWh kiekio 2022-2026 metų laikotarpiu.

„PricewaterhouseCoopers“ vertino Grupės veikloje susidarančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 1-osios ir 2-osios apimties emisijų ir perdavimo tinklu neperduotos elektros energijos kiekio (angl. energy not supplied, ENS) rodiklio apskaičiavimą ir atskleidimą.  

Audito įmonė riboto užtikrinimo ataskaitoje patvirtino, kad „EPSO-G“ grupė dviejų minėtų rodiklių už 2022 m. apskaičiavimą ir atskleidimą atliko pagal numatytų darnumo rodiklių atskleidimui taikomus kriterijus. 

„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

 

„EPSO-G“ darnumo pažangos ataskaita 2022 m. 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-05