Patvirtinti audituoti EPSO-G grupės 2019 m. veiklos rezultatai


2020-04-30
  • Veliava.PNG

VILNIUS. Ketvirtadienį, balandžio 30 d., eiliniame metiniame susirinkime vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė - Energetikos ministerija - patvirtino audituotą 2019 m. bendrovės ir konsoliduotąją finansinę veiklos ataskaitą, susipažino su metiniu pranešimu ir pritarė pelno paskirstymui.

  • Nežiūrint šiltesnių nei įprasta orų įtakos, energijos perdavimo paslaugų paklausai, pajamos augo, veiklos sąnaudos buvo mažesnės.
  • Kryptingos investicijos į energijos perdavimo ir prekybos infrastruktūrą vartotojams leido pasinaudoti itin palankiomis energijos kainomis rinkoje.
  • EPSO-G įmonių grupei LR Vyriausybės keliamas nuosavybės grąžos tikslas viršytas 0,3 proc. punkto.
  • EPSO- G dividendams į biudžetą tiesiogiai skirs 773 tūkst. eurų.

Akcininkas taip pat susipažino su EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto parengtu valdymo bendrovės ir  visų grupės įmonių kolegialių valdymo organų – valdybų, atlygio ir skyrimo bei audito komitetų – savo veiklos 2019 m. įvertinimais, bei komiteto identifikuotomis svarbiausiomis darbų kryptimis 2020 metais kryptingai tobulinant kolegialių organų veiklą.

Auditorių patikrinti veiklos rezultatai nuo anksčiau skelbtų preliminarių duomenų iš esmės nesiskiria – nežiūrint reikšmingo oro temperatūros nuokrypio nuo standartinės klimato normos, konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su 2018 m., padidėjo 2,1 proc. iki 251 mln. eurų. Šiltesnių nei įprasta orų įtaką energijos perdavimo paslaugų paklausai, o tuo pačiu ir EPSO-G grupės įmonių pajamoms, amortizavo padidėjusi gamtinių dujų transportavimo paslaugų apimtis Lietuvoje bei, dėl itin palankių dujų kainų, rekordinis dujų tranzitas Latvijos kryptimi.

 „Tai akivaizdžiai rodo savalaikių investicijų naudą Lietuvos ir viso regiono rinkos dalyviams, nes dėl kryptingai plėtojamos energijos perdavimo ir prekybos infrastruktūros bei regioninės integracijos vartotojai turėjo galimybę pasinaudoti susiformavusiomis itin palankiomis kainomis elektros, dujų ir biokuro rinkoje,“ – sako EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

EPSO-G grupės pajamos už elektros energijos perdavimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 4,2 proc. iki 69,3 mln. eurų ir sudarė 27,6 proc. visų grupės pajamų. Pajamų augimą lėmė 6 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros perdavimo kaina.

Pajamos už gamtinių dujų transportavimo paslaugas per 2019 m. padidėjo 1,9 mln. eurų iki 45,5 mln. Eur ir sudarė 18,1 proc. visų EPSO-G grupės pajamų. Labiausiai pajamų augimą lėmė 5,4 proc. išaugęs perduotų gamtinių dujų kiekis Lietuvoje. Be to, daugiau nei dvigubai padidėjo dujų perdavimas Latvijos kryptimi.

Daug dėmesio skiriant efektyvumui, EPSO-G grupės veiklos sąnaudos 2019 m. sudarė 235,2 mln. eurų. Nevertinant padidėjusių  išlaidų už energetinius išteklius, sumažėjusių nusidėvėjimo kaštų ir turto vertės sumažėjimo bei nurašymo sąnaudų, bendras sąnaudų lygis, palyginti su 2018 metais, sumažėjo 4,0 mln. eurų.

EPSO-G įmonių grupės audituotas grynasis pelnas 2019 m. buvo 11,4 mln. Eur. Dėl pasikeitusios reguliacinės aplinkos apskaitytų patronuojamų bendrovių ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo  sąnaudų, 2018 m. grupės konsoliduotas grynasis nuostolis siekė 47,7 mln. eurų.

LR Vyriausybės 2019-2021 m. laikotarpiui EPSO-G įmonių grupei keliamą 5,7 proc. nuosavybės grąžos (angl. ROE) tikslą 2019 metais EPSO-G grupė viršijo 0,3 proc. punkto.

Remdamasis LR Vyriausybės nutarimu, akcininkas nusprendė, kad EPSO-G tiesiogiai į valstybės biudžetą mokės 773 tūkst. eurų dividendų (už 2018 m. mokėjo 750 tūkst. eurų) užtikrinant tvarią grupės finansinę būklę ruošiantis svarbių sinchronizacijos ir regiono energetikos rinkų integracijos darbams ir tuo pat metu vykdant finansinius įsipareigojimus valstybės kapitalo įmonei „Ignitis grupė“ už „Litgrid“ akcijas.

Daug dėmesio skiriant gerajai valdysenos praktikai, veiklos skaidrumui ir atskaitingumui, energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė EPSO-G pripažinta lyderiu skaidrumo kategorijoje „A+“, o bendra valdysenos kokybė pelnė „A“ įvertinimą.

Aukščiausias galimas įvertinimas „A+“ taip pat buvo skirtas už kolegialių organų darbą, jų narių atrankos procesą, kompetenciją ir įsitraukimą bei strateginį planavimą. Bendram vertinimui įtakos turėjo dėl finansinės naštos mokėti „Ignitis grupė“ už  „Litgrid“ akcijas, aukštas EPSO-G skolintų lėšų lygis.

Tai parodė 2018/2019 m. valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdysenos rodiklis, kurį skaičiuoja Valdymo koordinavimo centro Stebėsenos ir programų agentūra (SIPA).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-30