Tikslai ir atskaitomybė

Darnumo srities ir rizikų valdymas

„EPSO-G“ grupėje darnumo principai yra integruoti į įmonių grupės veiklos procesus, o darnumo sričių valdymas pagal kompetencijas apima visus lygmenis. Bendrovės valdyba atsakinga už ilgalaikių strateginių darnumo tikslų formavimą, peržiūrą, rodiklių stebėseną. Valdyba taip pat tvirtina aplinkosaugos, lygių galimybių, darbuotojų sveikatos ir saugos, korupcijos prevencijos, atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politikas. Pagal savo kompetenciją valdyba taip pat tvirtina bendrovės metinius tikslus, tarp kurių patenka ir su darnumu susiję tikslai. „EPSO-G“ grupės valdyba taip pat tvirtina grupės lygio rizikų sąrašą, kuris apima ir su darnumo sritimis susijusias rizikas: darbuotojų saugos reikalavimų nesilaikymo rizikos, darbuotojų tinkamo kvalifikacijos trūkumo, kaitos, motyvacijos rizikos, stichinių reiškinių sukeltos žalos rizikos ir t.t.

Nustatytų rizikų ir rizikų valdymo priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatai reguliariai teikiami susipažinti grupės įmonių vadovams, įmonių ir grupės valdyboms, audito komitetui pagal kiekvieno iš jų kompetenciją.

Už įmonių grupės darnumo tikslų stebėseną ir jų pasiekimo koordinavimą atsako grupės darnumo vystymo vadovas. Tuo tarpu grupės įmonėse atitinkami aplinkosaugos, socialinės srities bei valdysenos tikslai pagal kompetenciją deleguojami atskiriems „EPSO-G“ grupės įmonių funkciniams padaliniams (pvz. aplinkosaugos, darbų saugos, personalo, rizikų ir atitikties valdymo ir pan.).

Virš 50 darbuotojų turinčios „EPSO-G“ grupės įmonės yra delegavusios atskirus žmones, atsakingus už lygių galimybių užtikrinimą įmonėje.

„EPSO-G“ grupės įmonės vadovaujasi bendromis grupės mastu patvirtintomis politikomis, kuriomis reglamentuojamas vieningas aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos sričių valdymas:

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-10