Apie mus

Vidaus ir išorės auditas

Pirmoji  linija yra EPSO-G vadovai ir darbuotojai, kurie kasdienėje veikoje identifikuoja ir valdo veiklos riziką.

Antrąją liniją užtikrina EPSO-G grupės funkcijos, kurių atsakomybė yra numatyti riziką:

  • finansų kontrolės funkcija yra atsakinga už nuolatinę grupės finansinių rezultatų kontrolę;
  • rizikos valdymo funkcija yra atsakinga už grupės rizikų valdymo sistemos koordinavimą ir tobulinimą. Ši funkcija apibendrina visų grupės įmonių pagrindines rizikos sritis ir koordinuoja jų valdymo veiksmų įgyvendinimą;
  • atitikties valdymo funkcija yra atsakinga už grupės atitikties valdymo sistemos koordinavimą ir tobulinimą. Ši funkcija koordinuotai padeda užtikrinti atitiktį prioritetinėse srityse, kuriose reikalavimų pažeidimas galėtų turėti didžiausią poveikį atitinkamoms grupės bendrovėms;
  • duomenų apsaugos funkcija yra atsakinga už nuolatinę asmens duomenų apsaugos priemonių veikimo priežiūrą.

Trečioji linija atsakinga už nepriklausomą ir objektyvų užtikrinimą bei konsultacijas dėl organizacijos valdymo ir rizikų valdymo (įskaitant vidaus kontrolę) tinkamumo ir efektyvumo, taip pat palaiko organizacijos strategijos įgyvendinimą ir skatina nuolatinį tobulėjimą bei prie jo prisideda.

Centralizuotas vidaus audito padalinys teikia priežiūros funkcijas vykdančiai Valdybai ir Audito komitetui vertinimą, ar pirmosios dvi linijos tinkamai atlieka savo funkcijas.

EPSO-G įmonių metines finansines ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka audituoja nepriklausomos išorės audito bendrovės. Išorės audito bendroves išrenka Grupės bendrovių visuotiniai akcininkų susirinkimai

Vidaus auditas

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą, EPSO-G įmonių grupėje veikia centralizuotas vidaus audito padalinys, kuris pavestas funkcijas vykdo grupės mastu ir yra tiesiogiai atskaitingas valdybai, kurios daugumą sudaro nepriklausomi nariai.

EPSO-G valdymo bendrovės auditoriai nėra pavaldūs audituojamos įmonės administracijai. Tai sukuria sąlygas pastebėti galimus veiklos trūkumus ir juos eliminuoti, taip pat identifikuoti sritis veiklos efektyvumo didinimui.  

EPSO-G vidaus audito misija yra kurti pridėtinę vertę visoms grupės bendrovėms ir prisidėti prie jų veiklos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertinant ir padedant gerinti valdymo, rizikos valdymo bei kontrolės procesų veiksmingumą. 

Padalinio darbuotojai nuolat vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, o taip pat, kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai, reguliatorius ar valstybinės kontrolės įstaigos.

Išorės auditas

2020 m. audito paslaugas visoms EPSO-G grupės bendrovėms teikė UAB „PricewatehouseCoopers".

2020 m. UAB „PricewaterhouseCoopers“ EPSO-G grupės bendrovėms suteikė nedraudžiamų ne audito paslaugų už 7 400 Eur – konsultacijas mokesčių klausimais.

Paslaugos buvo įsigytos vadovaujantis EPSO-G įmonių grupės ne audito paslaugų pirkimo iš audito įmonės ar bet kurios tinklui, kuriam priklauso auditą atliekanti įmonė, politikos nuostatomis.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-03