Apie mus

Korporatyvinis valdymas

EPSO-G korporatyvinis valdymas yra vykdomas pagal LR Energetikos ministro patvirtintas Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, kurios nustatė bendrus visai įmonių grupei taikomus korporatyvinio valdymo principus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą, atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemas.

Korporatyvinio valdymo gairės

EPSO-G įstatai

Korporatyvinio valdymo politika

EPSO-G laikosi šių pagrindinių korporatyvinio valdymo principų:

 • veiklos skaidrumo,
 • valstybės nuosavybės ir reguliavimo funkcijų atskyrimo,
 • tikslų apibrėžtumo ir tvarumo,
 • akcininkų teisių tinkamo realizavimo,
 • atitikties teisės aktų reikalavimams ir geriausios praktikos standartams,
 • veiklos efektyvumo, tvarumo ir konkurencingumo,
 • valdymo ir priežiūros organų atsakomybės bei atskaitomybės akcininkams.

EPSO-G remiasi gerąja valdysenos patirtimi, išdėstyta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paskelbtose gerosios valdysenos rekomendacijose, Jungtinių Tautų bei NASDAQ Baltic vertybinių popierių biržos rekomendacijose, kituose tarptautiniu mastu pripažintuose standartuose ir gerosios valdysenos rekomendacijose, kurių svarbiausias tikslas – užtikrinti, kad valstybės valdomos bendrovės būtų valdomos efektyviai ir skaidriai.

Pažangiausi standartai

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. Organization of Economic Cooperation and Development) Jungtinės tautos (angl. The United Nations)

Pasaulio banko grupė (angl. World bank group)

 

Nasdaq Baltijos rinka (angl. Nasdaq Baltic) Eurostatas arba Europos Sąjungos statistikos tarnyba (angl. EUROSTAT)

EPSO-G grupės valdymas: pareigos ir atsakomybės

Visuotinis akcininkų susirinkimas

 • priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių klausimais;
 • tvirtina svarbiausias veiklos gaires

Valdyba

 • atsakinga už organizacinį ir sisteminį grupės vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityje ir apimtyse;
 • formuoja bendrą Įmonių grupės korporatyvinio valdymo politiką;
 • atlieka grupės bendrovių veiklos, jų strategijų, veiklos tikslų ir planų, valdybos patvirtintų dokumentų ir kitų sprendimų grupės bendrovėse įgyvendinimo stebėseną;
 • vykdo grupės bendrovių vykdomų strateginių projektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ypatingos valstybinės svarbos projektų, valstybei svarbių ekonominius projektų valdymo priežiūrą bei kontrolę.

 

 

Atlygio ir skyrimo komitetas

 • padeda atlikti kandidatų į valdymo organų narius atrankas grupės bendrovėse;
 • teikia rekomendacijas grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo;
 • teikia rekomendacijas valdybai dėl korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, grupės bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais.

Audito komitetas

 • vykdo finansinių ataskaitų rengimo bei audito atlikimo priežiūrą;
 • atsakingas už grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimą;
 • atsakingas vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, veiklos procesų veiksmingumo priežiūrą;
 • atsakingas už auditoriaus ir (ar) audito įmonės ne audito paslaugų teikimo kontrolę.

 

Generalinis direktorius

 

 • organizuoja ir kontroliuoja grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 • kontroliuoja patronuojamų bendrovių veiklą, teikia siūlymus bei išvadas valdybai dėl grupės veiklos organizavimo ir jos plėtros;
 • organizuoja ir užtikrina patronuojamų bendrovių strategijos, ilgalaikių (strateginių), trumpalaikių (taktinių) tikslų įgyvendinimo stebėseną, veiklos vertinimą, teikia siūlymus  valdybai dėl veiklos tobulinimo;
 • užtikrina, jog grupės bendrovėms būtų pateikti  korporatyvinio valdymo dokumentai, o valdybai savalaikiai būtų pateikiamos grupės korporatyvinio valdymo dokumentų įgyvendinimo ataskaitos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-01