Apie mus

Valdymo bendrovė

Valstybės kapitalo EPSO-G valdymo bendrovės veiklos tikslas yra sukurti pažangią, efektyviai valdomą bei ilgalaikę naudą akcininkams teikiančią energijos perdavimo sistemos ir biržų operatorių grupę, užtikrinančią strateginių Lietuvos energetikos interesų įgyvendinimą ir prisidedančią prie šalies konkurencingumo didinimo bei visuomenės gerovės kūrimo.

Įgyvendindama akcininko deleguotas teises ir pareigas EPSO-G analizuoja grupei priklausančių įmonių veiklos efektyvumą, nustato veiklos tikslus ir užtikrina jų įgyvendinimą. Valdymo bendrovė taip pat nustato gerąją verslo praktiką atitinkančias veiklos taisykles ir koordinuoja grupei priklausančių įmonių veiklą strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, socialinės atsakomybės, komunikacijos bei kitose veiklos skaidrumą bei efektyvumą didinančiose srityse.

Bendrovė yra atsakinga už skaidrų grupei priklausančių įmonių veiklos valdymą, koordinavimą ir efektyvumą siekiant socialiai atsakinga veikla didinti ilgalaikę vertę Lietuvos žmonėms, verslui ir akcininkams.


EPSO-G valdymo bendrovės veiklos objektas yra:

 • akcininko teisių ir pareigų įgyvendinimas;
 • įmonių grupės veiklos strategijos, veiklos gairių, rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklių, taip pat konkrečių sričių politikų formavimas ir nustatymas;
 • regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas integruojant energetikos infrastruktūrą ir rinkas;
 • įmonių grupės bendrovių veiklų, jų plėtros ir vystymo koordinavimas bei kontrolė;
 • įmonių grupės finansų ir iždo valdymas;
 • paslaugų teikimas įmonių grupės bendrovėms;
 • įmonių grupės atstovavimas.

EPSO-G valdymo bendrovės taktiniai tikslai yra:

 • grupei priklausančių įmonių finansų konsolidavimas;
 • mokesčių ir finansinės informacijos valdymas;
 • nuoseklaus korporatyvinio valdymo ir korporatyvinės kontrolės užtikrinimas grupės lygiu - bendrų veiklos politikų, gairių, kitų rekomendacinio pobūdžio elgesio taisyklių diegimas įmonių grupėje;
 • grupės integruotumo lygio didinimas;
 • koordinuotas resursų bei išteklių valdymas.

 • EPSO-G veiklos istorija

  Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės valdymo bendrovė EPSO-G įsteigta 2012 m. liepos 25 d., įgyvendinant Lietuvos Respublikai iš Europos Sąjungos teisės kylančius privalomus III energetinio paketo reikalavimus dėl energijos gamybos ir skirstymo bei perdavimo veiklų atskyrimo. Pradžioje Bendrovė veikė kaip finansinis holdingas, kurio pagrindinė funkcija buvo konsoliduoti grupės įmonių finansinius rezultatus. 


  Lietuvai siekiant tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  (EBPO) nare, Vyriausybės bei tiesioginio akcijų valdytojo (LR energetikos ministerijos) sprendimais 2015-2016 m. nutarta iš esmės pertvarkyti EPSO-G į aktyvią valdymo bendrovę, kuri tiesiogiai dalyvauja patronuojamų bendrovių valdyme, vykdo jų veiklos priežiūrą bei kontrolę, atlieka kitas savarankiškas su Grupės integruotu valdymu susijusias funkcijas.

   
  Vadovaujantis LR Vyriausybės ir LR energetikos ministerijos sprendimais, 2015 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-212 buvo patvirtintos „Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės“ (toliau – Korporatyvinio valdymo gairės), kurios įtvirtino naują Grupės korporatyvinio valdymo modelį bei pagrindines funkcijas. 

  Įgyvendinus šiuos sprendimus, Lietuvoje veikia dvi pilnavertės, atskirtas veiklas valdančios ir proporcingos savo įmonių grupės dydžiui valdymo įmonės: energijos perdavimo bei biržų veiklas kontroliuojant patronuojanti bendrovė EPSO-G ir skirstymo bei gamybos veiklas kontroliuojanti įmonė „Lietuvos energija“. Tokiu būdu įgyvendinus Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, ši energetikos sektoriaus pertvarka yra pripažinta vienu geriausių veiklų atskyrimo energetikos sektoriuje pavyzdžių Europos Sąjungoje.
   

 • 2018 m. rugpjūčio 1 d.

  Įregistruota nauja UAB "EPSO-G" įstatų redakcija, suteikianti valdymo bendrovės valdybai priežiūros funkcijas

 • 2015 m. gruodžio 17 d.

  Įregistruoti nauji UAB “EPSO-G” įstatai, atitinkantys korporatyvinio valdymo tikslus.

 • 2015 m. rugsėjo 7 d.

  Patvirtintos visos EPSO-G įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairės, kurios remiasi EBPO, JT ir kitų pripažintų tarptautinių organizacijų dokumentais.

 • 2013 metais – 2014 m. pabaigoje

  UAB “EPSO-G” įsigijo 78,9 proc. dujų peradvimo sistemos operatoriaus AB “Amber Grid” akcijų. Viso šiuo metu bendrovė valdo 96,6 proc. Amber Grid akcijų.

 • 2012 m. liepos 4 d.

  Įsteigta 100 proc. valstybės kapitalo  UAB “EPSO-G”, valdoma atstovaujančios įgaliotos institucijos – Lietuvos Respubikos Energetikos ministerijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-05