Apie mus

Organizacinė struktūra

„EPSO-G" struktūra

 

 

„EPSO-G" grupės valdymas: pareigos ir atsakomybės

Visuotinis akcininkų susirinkimas

 • priima sprendimus strateginiais veiklos krypčių klausimais;
 • tvirtina svarbiausias veiklos gaires

Valdyba

 • atsakinga už organizacinį ir sisteminį grupės vystymą bei valdymą pagal jai priskirtą kompetenciją;
 • formuoja bendrą įmonių grupės korporatyvinio valdymo politiką;
 • atlieka grupės bendrovių veiklos, jų strategijų, veiklos tikslų ir planų, valdybos patvirtintų dokumentų ir kitų sprendimų grupės bendrovėse įgyvendinimo stebėseną;
 • vykdo grupės bendrovių vykdomų strateginių projektų, įtrauktų į nacionalinę energetikos strategiją, ypatingos valstybinės svarbos projektų, valstybei svarbių ekonominių projektų valdymo priežiūrą bei kontrolę.

 

 

Atlygio ir skyrimo komitetas

 • padeda atlikti kandidatų į valdymo organų narius atrankas grupės bendrovėse;
 • teikia rekomendacijas grupės bendrovėms dėl valdymo organų narių skyrimo, sutarčių su jais sudarymo ir atlygio jiems nustatymo;
 • teikia rekomendacijas valdybai dėl korporatyvinio valdymo dokumentų, susijusių su kolegialių organų, grupės bendrovių darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo klausimais.

Audito komitetas

 • vykdo finansinių ataskaitų rengimo bei audito atlikimo priežiūrą;
 • atsakingas už grupės bendrovių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimą;
 • atsakingas už vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų, veiklos procesų veiksmingumo priežiūrą;
 • atsakingas už auditoriaus ir (ar) audito įmonės ne audito paslaugų teikimo kontrolę.

 

Vadovas

 

 • organizuoja ir kontroliuoja grupės veiklos strategijos įgyvendinimą;
 • kontroliuoja patronuojamų bendrovių veiklą, teikia siūlymus bei išvadas valdybai dėl grupės veiklos organizavimo ir jos plėtros;
 • organizuoja ir užtikrina patronuojamų bendrovių strategijos, ilgalaikių (strateginių), trumpalaikių (taktinių) tikslų įgyvendinimo stebėseną, veiklos vertinimą, teikia siūlymus valdybai dėl veiklos tobulinimo;
 • užtikrina, jog grupės bendrovėms būtų pateikti  korporatyvinio valdymo dokumentai, o valdybai būtų laiku pateikiamos grupės korporatyvinio valdymo dokumentų įgyvendinimo ataskaitos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-06