Apie mus

EPSO-G grupė

„EPSO-G“ yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Litgrid“ (97,5 proc. akcijų), „Amber Grid“ (96,6 proc. akcijų), „Baltpool" (67 proc. akcijų), „Tetas" (100 proc. akcijų)„EPSO-G Invest (100 proc. akcijų) ir „Energy cells" (100 proc. akcijų). „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų.

Vienintelio valdymo bendrovės „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Svarbiausia „EPSO-G" grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

Visų „EPSO-G" grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškeltus valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

Specialieji įpareigojimai

  • „EPSO-G" grupei priklausanti bendrovė „Baltpool“ LR Vyriausybės 2012-11-07 nutarimu Nr. 1338 yra paskirta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų administratore ir atlieka VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas. Pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintas rekomendacijas ši bendrovės veikla laikoma specialiuoju įpareigojimu. Išsami informacija apie VIAP lėšų administravimą skelbiama „Baltpool“ internetinėje svetainėje www.baltpool.eu skirsnyje VIAP administravimas.

Tiesiogiai patronuojamos bendrovės

Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ užtikrina patikimą ir saugų elektros energijos perdavimą, prižiūri aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdo elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Įmonės veikla – elektros perdavimas - yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams. Bendrovė įgyvendino strateginius elektros energetikos projektus – elektros jungtį į Lenkiją „LitPol Link” ir povandeninę elektros jungtį į Švediją „NordBalt”. „Litgrid" taip pat vykdo sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) projektus, kurie iš esmės pakeis Baltijos šalių regiono situaciją – Baltijos šalys taps visavertėmis Europos elektros sistemos dalyvėmis.

Tinklalapis www.litgrid.eu 


Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. „Amber Grid” teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas stambioms (elektros, centralizuotos šilumos gamybos ir pramonės) bei vidutinėms Lietuvos įmonėms, taip pat gamtinių dujų tiekimo įmonėms. Ši bendrovė įgyvendina dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą, aktyviai dalyvauja kuriant bendrą Baltijos regiono dujų rinką. „Amber Grid“ taip pat valdo 34 proc. Lietuvos gamtinių dujų biržos operatoriaus „GET Baltic" akcijų. 

Tinklalapis www.ambergrid.lt 


„Baltpool" yra Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais ir mediena. Vienas svarbiausių strateginių įmonės uždavinių - didinti konkurenciją energijos išteklių ir medienos rinkoje. Bendrovė administruoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas.

Tinklalapis www.baltpool.eu 


Pagrindinė bendrovės „Tetas“ veikla yra gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimas, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontas ir techninė priežiūra. Bendrovė taip pat vykdo elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimą, įrengimų bandymus ir diagnostiką, apsauginių priemonių bandymus.

Tinklalapis www.tetas.lt 


Pagrindinė įmonės „EPSO-G Invest“ veikla yra investicijos ir projektų valdymas.

Tinklalapis www.epsog.lt 


Elektros energijos kaupimo sistemos operatorės „Energy cells“ pagrindinė veikla yra užtikrinti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo paslaugos teikimą perdavimo sistemos operatorei „Litgrid“. Šią paslaugą  visa suplanuota 200 MW galia „Energy cells“ teikia nuo 2023 metų spalio mėnesio. 

Bendrovės „Energy cells“ valdomą elektros energijos kaupimo sistemą sudaro keturi vienodos 50 MW galios ir 50 MWh talpos baterijų parkai, kurie yra įrengti Vilniuje, Šiauliuose ir Alytaus bei Utenos rajonuose. Keturių baterijų parkų sistemos veikla yra kontroliuojama nepertraukiamu režimu (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) iš valdymo centro Vilniuje. Atsiradus trikdžiams perdavimo sistemos tinkle energijos kaupimo sistemos įrenginiai gali automatiškai, per 1 sekundę, sureaguoti į perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ poreikį elektros sistemos saugumui ir stabilumui užtikrinti ir per 1 sekundę pateikti galią į tinklą arba paimti galią iš tinklo, ir taip padėti sureguliuoti perdavimo sistemos tinklo dažnį. Aktyvavus momentinio energijos rezervo paslaugą, ji būtų teikiama tol, kol įsijungtų kiti paslaugą galinčių teikti rinkos dalyvių įrenginiai. 

„Energy cells“ įstatai

Tinklalapis www.energy-cells.eu

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-07-24