Apie mus

UAB „EPSO-G“ GRUPĖS KANDIDATŲ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

[[#ex]]

1. Kas pateikiama šiame privatumo pranešime?

1.1. Privatumo pranešime pateikta informacija apie tai, kaip UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G) grupės įmonė, laikydamasi BDAR ir kitų teisės aktų nuostatų, SmartRecruiters atrankų sistemoje tvarko (renka, saugoja, naudoja ir kt.) Jūsų - asmens, dalyvaujančio EPSO-G grupės įmonės atrankoje (toliau - Kandidatas), asmens duomenis. Kviečiame Jus susipažinti su šiuo Privatumo pranešimu.

1.2. BDAR šiame Privatumo pranešime reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).


2. Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą?

2.1. Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra atsakinga (šių asmens duomenų valdytoja yra) EPSO-G grupės įmonė, kurios paskelbtoje atrankoje dalyvaujate ir EPSO-G, kuri organizuoja atrankos procesą.

2.2. Pagrindinės Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygos yra pateiktos šių EPSO-G grupės įmonių, Jūsų asmens duomenų valdytojų privatumo pranešimuose:

2.3. UAB „EPSO-G“ taip pat gali vykdyti ir kitų UAB „EPSO-G“ grupės įmonių Kandidatų atrankos procesą (UAB „Energy Cells“, GET Baltic, BALTPOOL, UAB), tačiau jam organizuoti nėra naudojama toliau šiame privatumo pranešime nurodyta SmartRecruiters sistema.


3. Kokius jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome?

Jūsų asmens duomenims tvarkyti esame pasitelkę atrankų valdymo sistemą SmartRecuiters, kurioje asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: 

1. Personalo paieškos ir atrankos tikslu, siekdami įvertinti Jūsų tinkamumą eiti pareigas, į kurias kandidatuojate

Asmens duomenų kategorijos

Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis SmartRecuiters sistemoje - vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, vairuotojo pažymėjimas, išsilavinimas, kiti reikalaujamą kvalifikaciją patvirtinantys duomenys (įskaitant Jūsų nurodomas dalykines savybes), darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, nuotrauka (jei ją pateikiate), kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas, atliktų testų (jei tokie buvo) rezultatai, Kandidato sistemoje pateikti atsakymai į klausimus, komentarai ir įžvalgos apie Kandidatą, pridėtuose dokumentuose (CV, rekomendacijos, motyvacinis laiškas) esantys duomenys.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome, kai pats kandidatavote į tam tikrą poziciją arba buvote rekomenduotas kaip potencialus Kandidatas sudalyvauti vykdomoje atrankoje.

Pažymime, kad galime tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis, o tvarkomų duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma individualiai, vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo principu.

Pagrindas

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Laikome, kad sutikimą mums duodate, kai kandidatuodami į tam tikrą poziciją pateikiate savo duomenis ir susikuriate paskyrą SmartRecruiters.

Saugojimo

terminas

Jūsų asmens duomenys SmartRecruiters sistemoje, bus saugomi 1 metus nuo paskyros susikūrimo ir kandidatavimo į tam tikrą poziciją dienos.  

Jei kandidatuojate į tam tikrą poziciją ne per SmartRecruiters sistemą ir paskyrą joje Jums sukuria atranką vykdantis specialistas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paskyros sukūrimo, sistema paprašys Jūsų sutikimo. Gavus Jūsų sutikimą, asmens duomenys SmartRecruiters sistemoje bus saugomi 1 metus.

Jūs taip pat galite bet kuriuo metu savo paskyrą ir joje esančius duomenis ištrinti.

 

2. Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu, siekdami saugoti Kandidatų, su kuriais po atrankos pabaigos nesudarėme darbo sutarties, duomenis

Asmens duomenų kategorijos

Jūsų aukščiau nurodytus asmens duomenis (žr. 1. Paieškos ir atrankos tikslas) SmartRecruiters sistemoje tvarkome kai pasibaigus atrankos procedūrai darbo sutarties su Jumis nesudarėme, bet norime susisiekti su Jumis ir pasiūlyti Jums kandidatuoti į mūsų nuomone Jūsų kompetencijas atitinkančią poziciją ir dalintis Jūsų duomenimis su kitomis UAB „EPSO-G“ grupės įmonėmis.

Pagrindas

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Saugojimo

terminas

Jei nesudarius su Jumis darbo sutarties, sutiksite, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume siekiant ateityje su Jumis susisiekti ir pasiūlyti Jums, mūsu nuomone, Jūsų kompetencijas atitinkančią poziciją ir Jūsų asmens duomenimis dalintis su kitomis UAB „EPSO-G“ grupės įmonėmis, Jūsų asmens duomenis saugosime 1 metus. Jums nesutikus, asmens duomenys bus ištrinti per 30 dienų nuo atrankos pabaigos. 

Savo sutikimą galite atšaukti prisijungę prie paskyros ir ją bei joje esančius asmens duomenis ištrindami. 

3. Kandidatų paieškos LinkedIn ir kituose profesiniuose socialiniuose tinkluose tikslu, siekdami efektyvinti Kandidatų atranką, užtikrinant greitesnį tinkamų Kandidatų suradimą

Asmens duomenų kategorijos

Vardas, pavardė ir kita informacija, pateikta LinkedIn ar kito viešai prieinamo profesinio socialinio tinklo profilyje.

Jūsų asmens duomenis SmartRecruiters sistemoje tvarkome, kai, siekdami su Jumis susisiekti ir pasiūlyti ateityje dalyvauti atrankoje, tam tikrą laikotarpį kandidatų duomenų bazėje saugojame LindkedIn ar kitame profesiniame socialiniame tinkle susikurtą Jūsų profilį. 

Pagrindas

Turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.). Sutikimo prašome su el. laišku, kuriuo informuojame Jus apie tai, kad susidomėjome Jūsų LinkedIn ar kitame profesiniame socialiniame tinkle suskurtu profiliu.

Saugojimo

terminas

Jei sutiksite, kad tvarkytume Jūsų LinkedIn ar kitame profesiniame socialiniame tinkle esantį profilį ir jame pateiktus duomenis, Jūsų asmens duomenys mūsų kandidatų duomenų bazėje bus saugomi 30 dienų.


4. Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

4.1. Didžiąją dalį informacijos gauname iš Jūsų pačių, tačiau ją taip pat galime gauti iš:

4.1.1. įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių įmonių (pvz., „CV-Online LT“, „CV.LT“ ir kt.;

4.1.2. karjeros socialinių tinklų (pvz., „LinkedIn“);

4.1.3. esamų ar buvusių darbdavių, kitų Jus rekomendavusių asmenų (į buvusį darbdavį galime kreiptis prieš tai Jus informavę, o į esamą – tik gavus Jūsų sutikimą).


5. Kam perduodame informaciją apie jus?

5.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

5.1.1. EPSO-G grupės įmonėms, jei jos ieško darbuotojų, atitinkančių Jūsų kvalifikacinius gebėjimus ir jei Jūs sutikote su tokiu asmens duomenų perdavimu;

5.1.2. teismams, priežiūros, teisėsaugos institucijoms;

5.1.3. tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi EPSO-G grupės įmonių nurodymų teikia su Kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (pvz., personalo atrankos, informacinių technologijų priežiūros ir kt.).

5.2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik Europos ekonominės erdvės teritorijoje ir nebus perduodami trečiosioms šalims.

5.3. Jūsų asmens duomenims tvarkyti esame pasitelkę SmartRecruiters atrankų valdymo sistemos platformos valdytoją SmartRecruiters LTD, kuris veikia kaip duomenų tvarkytojas.


6. Kokias teises jūs turite?

6.1. Jūs turite šias teises:

6.1.1. susipažinti su EPSO-G grupės įmonės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

6.1.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

6.1.3. prašyti ištrinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

6.1.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

6.1.5. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį EPSO-G grupės įmonė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;

6.1.6. nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6.1.7. pateikti skundą priežiūros institucijai. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected]).

6.2. Jei turite klausimų dėl šio Privatumo pranešimo arba norite įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į EPSO-G grupės įmones (duomenų valdytojus), priklausomai nuo to, į kurios EPSO-G grupės įmonės pareigas kandidatuojate.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-09