Apie mus

Kandidatams į UAB „EPSO-G" darbuotojus

Siųsdami  savo CV ar kitus dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.), Jūs suteikiate teisę, kad UAB „EPSO-G“  (įmonės kodas: 302826889), buveinės adresas: Gedimino pr. 20, Vilnius, tel. 8 685 84866, el. paštas [email protected] (toliau – Bendrovė) būtų Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis kandidatų užimti laisvas darbo vietas Bendrovėje atrankos (vidaus administravimui) tikslu.

Mes tvarkome tuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate siųsdami savo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.):

 • Vardas ir pavardė;
 • Gimimo data;
 • Adresas;
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Išsilavinimas;
 • Kiti reikalaujamą kvalifikaciją patvirtinantys duomenys (įskaitant Jūsų nurodomas dalykines savybes);
 • Darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis;
 • Užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai;
 • Gebėjimas dirbti kompiuterio programomis;
 • Kandidato nuotrauka (jei pateikia);
 • kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas;
 • kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš Jūsų buvusio darbdavio renkame tik prieš tai informavę Jus, o iš esamo darbdavio – tik Jūsų sutikimu.


DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų gavimo šaltinis

Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ar kiti su susiję dokumentai. UAB „EPSO-G“ gali gauti informaciją (apie tai informavus Jus) ir iš kitų trečiųjų asmenų:

 • Rekomenduojančių asmenų; 
 • Esamų ar buvusių darbdavių.

Taip pat UAB „EPSO-G“, vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, pasilieka teisę kreiptis dėl informacijos gavimo apie atrinktus kandidatus į tam tikras pareigybes, kurių sąrašą patvirtina UAB „EPSO- G vadovas.

Pareigybinių sąrašą galite rasti čia.


Specialių kategorijų asmens duomenys

Kandidatuojant prašytume teikti tik tą informaciją, kuri tiesiogiai susijusiu su jūsų kompetencija, įgūdžiais ir patirtimi ir kuri padėtų mums geriau įvertinti Jūsų potencialą ir karjeros galimybes. Asmeninės informacijos, kuri nėra reikšminga vertinant Jūsų kandidatūrą, pavyzdžiui: politinės pažiūros, sveikatos būklė, tautybė, adresas, asmens kodas, religija, filosofiniai įsitikinimai), prašytume neteikti. 

Jei Jūs pretenduojate į darbo vietą, į kurią darbuotojo atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys (susiję su kandidato sveikata, teistumu ir kt.), jie tvarkomi tokia apimtimi, kaip tai numato Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas bei Korupcijos prevencijos įstatymas, o apie Jūsų sveikatą specialių kategorijų duomenys atrankos procese renkami ir tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus, tik siekiant įvertinti Jūsų darbingumą ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis.

Nurodyti specialiųjų kategorijų asmens duomenys bus renkami tik baigiamuosiuose atrankos etapuose (prieš teikiant Jums konkretų darbo pasiūlymą).  


Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų duomenis saugosime atrankos (kuriai pateikėte savo gyvenimo aprašymą ar kitus dokumentus) metu ir 1 metus po atrankos pabaigos. Gavus Jūsų sutikimą duomenis  saugosime dar 1 metus, kad šiuo laikotarpiu atsiradus pagal Jūsų gyvenimo aprašymą tinkamai pozicijai galėtume pasiūlyti Jums dalyvauti atrankoje. Duomenys tvarkomi  darbuotojo priėmimo ir tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslais, todėl atsiradus tinkamai Jums pozicijai, su Jumis susisieksime.


Duomenų gavimas iš trečiųjų šalių

Bendrovė gali gauti Jūsų, kaip kandidato, asmens duomenis iš trečiųjų šalių, tokių kaip:

 • įdarbinimo agentūros,
 • kitos UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės (jei Jūs davėte atskirą sutikimą dėl duomenų perdavimo UAB „EPSO-G“),
 • UAB „EPSO-G“ darbuotojų, kurie rekomenduoju Jus, kaip kandidatą dirbti UAB „EPSO-G“.

Jei mes jus pakviesime į pokalbį apie duomenų tvarkymą būsite informuotas telefonu, o asmens duomenys toliau bus tvarkomi vadovaujantis šiame privatumo pranešime aprašytais principais.


Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tik šiems tretiesiems asmenims:

 • Įdarbinimo bendrovėms, kurios padeda mums vykdyti kandidatų atranką ir teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiai paslaugai suteikti.
 • Kitoms UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovėms, kurios vykdo arba artimiausioje ateityje vykdys atranką į panašią poziciją, kurią Jūs kandidatavote UAB „EPSO-G“. Jūsų duomenis perduosime tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.
 • Priežiūros institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, jei jų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nėra teikiami išorinėms šalims ar už ES ribų.


Jūs, kaip mūsų potencialus kandidatas, turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų BDAR 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • siunčiant paštu adresu Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius;
 • atvykus į Bendrovę, adresu Gedimino pr. 20, Vilnius;
 • kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir pateiksime informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu gavus prašymą, skundą ar reikalavimą kiltų įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis UAB „EPSO-G“ pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. (Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-26