Apie mus

Pranešant apie pažeidimą

Pranešdami apie galimus pažeidimus ar neatitiktis UAB „EPSO-G“, Jūs suteikiate teisę, kad  UAB „EPSO-G“  (įmonės kodas: 302826889), buveinės adresas: Gedimino pr. 20, Vilnius, Tel.: 8 685 84866, el. paštas: [email protected] (toliau – Bendrovė) būtų Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytų Jūsų asmens duomenis korupcijos apraiškų ir/arba asmens duomenų saugumo ar kito pažeidimo tyrimo UAB „EPSO-G“ ar valdomojoje bendrovėje tikslu bei teisinės prievolės, numatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), pagrindu.

Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, kuomet Jūs juos pateikiate tipine el. forma Bendrovės interneto svetainės www.epsog.lt skiltyje „Pateikti pranešimą apie pažeidimą“ (https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/korupcijos-prevencija), taip pat bet kokia kita forma pateikdami informaciją el. paštu [email protected]  arba Bendrovės Atitikties ir rizikų valdymo padalinio darbuotojams:

 • Pranešančiojo asmens bei galimai pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė;
 • Pranešančiojo asmens kodas;
 • Pranešančiojo asmens bei galimai pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė darbovietė;
 • Pranešančiojo asmens bei galimai pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė pareigos;
 • Pranešančiojo asmens adresas;
 • Pranešančiojo asmens telefono numeris;
 • Pranešančiojo asmens el. paštas;
 • Pranešančiojo asmens parašas.

DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų gavimo šaltinis: Jūsų konfidencialiai tipine el. forma Bendrovės interneto svetainės www.epsog.lt skiltyje „Pateikti pranešimą apie pažeidimą“, bet kokia kita forma Jūsų pateikiama informacija el. paštu [email protected] arba Bendrovės Atitikties ir rizikų valdymo padalinio darbuotojams.

Duomenų saugojimo laikotarpis: Jūsų duomenis saugosime 5 metus po jų pateikimo, o pateiktos informacijos pagrindu nustačius pažeidimą, saugosime ne trumpiau kaip 5 metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant šią informaciją. Šis terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims: Jūsų duomenis be Jūsų sutikimo mes galime perduoti tvarkyti tik priežiūros institucijoms arba teisėsaugoms įstaigoms, jei jų reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba ginant teisinius reikalavimus.

Duomenų teikimas išorinėms šalims ar gavėjams už ES ribų: Jūsų asmens duomenys nebus teikiami už Europos Sąjungos/ Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Jūs, kaip duomenų subjektas (pranešantysis asmuo), turite šias teises:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 17 str. 1 d.;
 • teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str.1 d.;
 • teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus („siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas“ ar „siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas“), įskaitant profiliavimą;
 • teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu pagrindu („sutikimas“).

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • siunčiant paštu adresu Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius;
 • atvykus į Bendrovę, adresu Gedimino pr. 20, Vilnius;
 • kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir pateiksime informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu gavus prašymą, skundą ar reikalavimą kiltų įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei manote, kad tvarkydama Jūsų asmens duomenis UAB „EPSO-G“ pažeidžia duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. (Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-26