Apie mus

Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politika

„EPSO-G“ įmonių grupėje kuriame atvirą, pažangią, darnaus vystymosi tikslais besivadovaujančią organizaciją, kurioje vyrauja profesionalios partnerystės santykiai tarp darbdavio ir darbuotojų, kiekvienas turi savirealizacijos galimybes, auga kartu su organizacija ir geba prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus.

Pagrindiniai „EPSO-G“ grupės Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politikos tikslai:

 • Nustatyti aiškius ir skaidrius grupės darbuotojų atlygio už darbą ir veiklos vertinimo principus bei jais paremtą darbuotojų atlygio sistemą.
 • Sukurti paskatas bei prielaidas skatinti darbuotojus siekti geresnių veiklos rezultatų, aktyviau prisidėti prie „EPSO-G“ grupės tikslų pasiekimo, kurti inovatyvius, nestandartinius sprendimus ir tobulinti veiklą.
 • Nustatyti aiškius ir skaidrius grupės darbuotojų ugdymosi, kvalifikacijos kėlimo ir tobulėjimo principus ir kryptis, siekiant palaikyti motyvuojančią, profesinį augimą skatinančią darbo aplinką ir aukštų veiklos standartų organizacinę kultūrą.

Svarbiausi Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politikos principai:

 • Grupės darbuotojų atlygio sistemą sudaro mėnesinis atlygis, priemokos, nustatytos Darbo kodekse, bendrovių vidaus teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse, finansinis skatinimas, projektinis skatinimas, vienkartinės premijos už ypatingos svarbos rezultatus ir inovacijų diegimą, papildomos naudos, nefinansinis atlygis.
 • Atlygio sistemos pagrindas yra grupės pareigybių struktūra, kurią sudaro į pareigybių lygius suskirstytos pareigybės.
 • Pareigybių lygio įvertinimui ir nustatymui  grupė pasirenka tarptautinėje praktikoje pripažintą ir Lietuvos rinkoje plačiai taikomą metodą. Vykdant pareigybių vertinimą užtikrinamas organizacinis teisingumas ir nuoseklumas grupės mastu.
 • Politika rengiama bendradarbiaujant su grupėje veikiančiais darbuotojų atstovais, tvirtinama ir keičiama „EPSO-G“ valdybos sprendimu.
 • Finansinis skatinimas mokamas, atsižvelgiant į bendrovės tikslų pasiekimą, finansinius rezultatus, Bendrovės finansines galimybes ir darbuotojo veiklos vertinimo rezultatus.
 • Darbuotojų veiklos vertinimo procesas susideda iš darbuotojo tikslų pasiekimo, vertybinių elgsenų, veiklos atitikimo kokybės kriterijams, bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų vertinimo.
 • Darbuotojų ugdymosi veiksmai planuojami sąsajos principu su EPSO-G įmonių grupės ir konkrečios Bendrovės strategija, vertybėmis, veiklos vertinimu, kompetencijų modeliu, pamainumo planavimu, profesinės ir techninės kvalifikacijos vertinimu.
 • Darbuotojų ugdymasis vyksta 70-20-10 principu, pagal kurį 70 proc. ugdymosi, tobulėjimo ir mokymosi veiklų vyksta per darbuotojo darbinę patirtį, 20 proc. – iš bendravimo ir bendradarbiavimo su įvairias patirtis bei kompetencijas turinčiais kolegomis ir vadovais, 10 proc. – iš struktūrizuotų mokymų renginių.

 

Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-05