Apie mus

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklos gairės

Greitai besikeičianti verslo ir socialinė aplinka, vartotojų poreikiai ir skaitmenizavimas, griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai ir atsinaujinančių energijos išteklių plėtra, klimato kaitos tikslai verčia įmones pergalvoti savo veiklos strategijas. Inovacijos – viena iš priemonių padedančių įmonėms prisitaikyti prie dabartinės aplinkos pokyčių, efektyvinti savo veiklą, racionaliau panaudoti turimus resursus bei ieškoti naujų galimybių rinkai ir vartotojams pateikti naujus produktus, prekes ar paslaugas, taip išlaikant savo konkurencingumą ir užtikrinant veiklos tęstinumą, o tyrimai yra neatsiejama inovacijų kūrimo proceso dalis.

Energetikos sektorius taip pat išgyvena išgyvena didelius pokyčius, todėl labai svarbu, kad ir inovacijos būtų svarbi to dalis. 2018 m. patvirtintoje atnaujintoje nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje konkurencingumas, patikimumas, įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršos mažinimas bei šalies verslo dalyvavimas siekiant energetikos pažangos yra pagrindinės strategijos įgyvendinimo kryptys, prie kurių įgyvendinimo gali prisidėti EPSO-G  įmonių grupė.
 

Siekiant to, EPSO-G grupė vadovaujasi Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklos (toliau MTEPI) gairėmis siekiant per tyrimus, inovacijas ir naujus sprendimus užtikrinti grupės bendrovių veiklos tęstinumą, efektyvumą, konkurencingumą, sąlygų konkurencijai užtikrinti sudarymą, svarų indėlį įgyvendinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir pridėtinės vertės visuomenei kūrimą.

Gairėmis nustatomos bendros visai EPSO-G grupei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų ir inovacinės veiklos sąvokos, bendros MTEPI veiklos kryptys ir prioritetai, klasifikavimo principai bei rekomendacijos perdavimo sistemos operatoriams dėl lėšų skyrimo MTEPI veiklai, kuri nepriskiriama reguliuojamai veiklai.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklos gairėmis

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-26