Apie mus

Interesų valdymo politika

Kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos tikslas - EPSO-G įmonių grupėje sukurti gerąją praktiką atitinkančią vienodą interesų valdymo sistemą, kuri  užtikrintų, kad sprendimai grupės bendrovėse priimami objektyviai ir nešališkai. Tai formuoja korupcijai nepalankią aplinką ir didina pasitikėjimą grupės veikla.

Ši politika EPSO-G grupėje nustato:

  • reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
  • interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus;
  • kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariams taikomus nepriklausomumo kriterijus.

Politika atnaujinta 2019 m. gruodžio 13 d. atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ naują redakciją, kuri nustatė nepriklausomumo kriterijus kandidatams į kolegialaus organo narius. Atitinkamai buvo peržiūrėti nepriklausomumo kriterijai.

 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G interesų valdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-30