Apie mus

Integruoto planavimo ir stebėsenos politika

EPSO-G grupės įmonės įgyvendina Lietuvos gyventojams ir verslui svarbius projektus. Užtikrinti jų sėkmę būtina nuosekli strategija, investicijų ir veiklos planai, tinkamas rizikų valdymas bei kontrolė.

Todėl EPSO-G įmonių grupėje taikoma planavimo ir stebėsenos sistema, kuri reglamentuoja integruotą visų grupės įmonių veiklos planavimo procesą, jame dalyvaujančių šalių atsakomybę, planavimo dokumentų parengimo terminus ir periodiškumą, turinio reikalavimus ir rekomendacijas bei valdymo ir priežiūros priemones.

Kryptingai veiklai užtikrinti EPSO-G grupės įmonės naudoja šiuos integruoto planavimo dokumentus ir stebėsenos instrumentus: 

  • Strategija.Tai dokumentas apibrėžiantis įmonių grupės viziją, misiją, vertybes, strategines kryptis, tikslus, aplinkos veiksnių analizę, numatomus finansinius ir kitus veiklos rodiklius  ilgalaikiam (5-10 m.) laikotarpiui.
  • Veiklos planas. Tai dokumentas, kuriame nurodomos priemonės strateginių tikslų įgyvendinimui vidutinės trukmės (3 m.) laikotarpiu.
  • Ilgalaikis finansinis planas. Tai dokumentas, apimantis pelno (nuostolių), balanso, pinigų srautų prognozes, investicijų ir jų finansavimo planus strategijos įgyvendinimo laikotarpiui.
  • Biudžetas. Tai dokumentas, kuris apima trumpalaikės trukmės (1 m.) pelno (nuostolių), balanso, pinigų srautų prognozes, investicijų planus.
  • Identifikuotų ir įvertintų rizikų sąrašas bei rizikų valdymo priemonių planas. Tai dokumentai, kuriuose įvardintos įmonės veiklos rizikos, jų šaltiniai, taikomos kontrolės priemonės, nurodytas galimas poveikis šioms rizikoms pasireiškus.  Šių dokumentų rengimo procesą reglamentuoja  EPSO-G įmonių grupės rizikų valdymo politika ir rizikų valdymo metodika.
  • Rizikų valdymo priemonių planas. Tai rizikų valdymo dalis, detalizuojanti numatomas kontrolės/prevencijos priemones rizikų valdymui.
  • Investicijų planas. Tai materialiųjų ir nematerialiųjų išteklių pritraukimo ir įgyvendinimo planas nustatytiems strateginiams tikslams pasiekti.
  • Stebėsena. Siekiant užtikrinti EPSO-G įmonių grupei keliamų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, politikoje nustatyta stebėsenos sistema, kurioje įvardinta dokumentų įgyvendinimo ataskaitų apimtis ir periodiškumas. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-31