Apie mus

Integruoto planavimo ir stebėsenos politika

„EPSO-G" grupės įmonės įgyvendina Lietuvos gyventojams ir verslui svarbius projektus. Jų sėkmei užtikrinti būtina nuosekli strategija, investicijų ir veiklos planai, tinkamas rizikų valdymas bei kontrolė. Todėl „EPSO-G" įmonių grupėje taikoma planavimo ir stebėsenos sistema, kuri reglamentuoja integruotą visų grupės įmonių veiklos planavimo procesą, jame dalyvaujančių šalių atsakomybę, planavimo dokumentų parengimo terminus ir periodiškumą, turinio reikalavimus ir rekomendacijas bei valdymo ir priežiūros priemones.

Kryptingai veiklai užtikrinti „EPSO-G" grupės įmonės naudoja šiuos integruoto planavimo dokumentus ir stebėsenos instrumentus: 

  • Strategija. Ji apibrėžia įmonių grupės viziją, misiją, vertybes, strategines kryptis, tikslus, aplinkos veiksnių analizę, numatomus finansinius ir kitus veiklos rodiklius ilgalaikiam (5–10 metų) laikotarpiui.
  • Veiklos planas. Jame nurodomos strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės vidutinės trukmės (3 metų) laikotarpiui.
  • Metiniai Bendrovės tikslai. Tai dokumentas, kuriame nurodomi ateinantiems metams keliami svarbiausi bendrovės tikslai, atsižvelgiant į akcininko lūkesčių laišką ir Grupės bei bendrovės strategijas. Metiniai Bendrovės tikslai nustatomi vienerių metų laikotarpiui.
  • Ilgalaikis finansinis planas. Jis apima pelno (nuostolių), balanso, pinigų srautų prognozes, investicijų ir jų finansavimo planus strategijos įgyvendinimo laikotarpiui.
  • Biudžetas. Tai dokumentas, kuris apima 1 metų pelno (nuostolių), balanso, pinigų srautų prognozes, investicijų planus.
  • Rizikų valdymo priemonių planas. Rizikų valdymo dalis, detalizuojanti numatomas kontrolės/prevencijos priemones rizikų valdymui.
  • Funkciniai veiklos planai. Šiuose dokumentuose numatomas tam tikros Grupės funkcijos vystymo planas, nurodant svarbiausias kryptis, gaires ir rodiklius susijusioms grupės bendrovėms. Funkcinis veiklos planas rengiamas ne trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui.
  • Stebėsena. Siekiant užtikrinti „EPSO-G" įmonių grupei keliamų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, politikoje nustatyta stebėsenos sistema, kurioje įvardinta dokumentų įgyvendinimo ataskaitų apimtis ir periodiškumas.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G grupės integruoto planavimo ir stebėsenos politika.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27