Apie mus

Rizikų valdymo politika

EPSO-G Rizikų valdymo politika yra skirta diegti įmonių grupėje vienodą rizikų valdymo sistemą pagal tarptautinėje praktikoje taikomus COSO ERM standartus, apibrėžiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo principus bei atsakomybes.

EPSO-G rizikų valdymą supranta, kaip struktūrizuotą požiūrį į neapibrėžtumų valdymą, metodiškai įvertinant rizikų poveikį bei tikimybę ir taikant tinkamas valdymo priemones.

EPSO-G nuosekliai laikosi požiūrio, kad užtikrinant sklandų veiklos strategijos įgyvendinimą, tinkamas rizikos valdymas yra būtina prielaida didinant patronuojamų bendrovių veiklos efektyvumą ir valdymo kokybę, užtikrinant saugią aplinką darbuotojams bei kuriant interesų turėtojų pasitikėjimą įmonių grupe.

EPSO-G rizikos valdymo principai:

  • vertės išsaugojimo ir jos kūrimo principas reiškia, kad rizikų valdymas tiesiogiai prisideda prie bendrovės strategijos įgyvendinimo ir veiklos tikslų pasiekimo bei veiklos gerinimo, padedant tinkamai pasiruošti, reaguoti į neigiamus įvykius, sumažinti jų poveikį ir (ar) tikimybę;
  • integralumo principas reiškia, kad rizikų valdymas yra kasdienės veiklos valdymo, kontrolės, planavimo bei pokyčių valdymo dalis. Siekiame, kad rizikų valdymas būtų efektyvus, o priemonėms skirtos lėšos būtų paskirstytos racionaliai ir ekonomiškai pagrįstai. Rizikų valdymas turi padėti bendrovės valdymo organams ir vadovams priimti geriau informuotus sprendimus bei prioretizuoti veiksmus, įvertinant galimas alternatyvas ir jų pasekmes;
  • informacijos aktualumo ir patikimumo principas reiškia, kad rizikų valdymas paremtas patikimais istoriniais duomenimis, stebėjimu, patirtimi ir ekspertiniu vertinimu;
  • savalaikiškumo principas reiškia, kad bendrovės valdymo organai, vadovai ir kiti atsakingi darbuotojai turi būti laiku ir tinkamai informuoti bei įtraukti į rizikų valdymo procesą, užtikrinant jo naudingumą;
  • savarankiškumo principas reiškia, kad kiekviena bendrovė ir jos kolegialūs organai, vadovaudamiesi EPSO-G rizikų valdymo metodika, savarankiškai veikia savo kompetencijos ribose, prisiimdami atsakomybę už jų kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimą, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamos veiklos sritys yra reguliuojamos grupės rizikų valdymo dokumentais, ar ne. Bendrovės ir jų kolegialūs organai privalo nepriklausomai vertinti, ar vadovavimasis grupės rizikų valdymo politika nepažeidžia atitinkamos bendrovės, jos kreditorių, akcininkų ar kitų suinteresuotų šalių interesų;
  • skaidrumo principas rizikų valdymo procese reiškia, kad bendrovės teikia informaciją apie esmines rizikas Interesų turėtojams, siekdamos atskleisti priimamų sprendimų motyvus ir didinti pasitikėjimą bendrovėmis.

EPSO-G rizikų valdymo politika atnaujinta 2019 m. sausio 25 d. atspindint 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruotų EPSO-G įstatų nuostatas, kurios padidino valdymo bendrovės valdybos atsakomybę suteikiant jai priežiūros funkciją bei tai atitinkančius valdymo struktūros pokyčius. Politika papildyta nuostatomis, kurių tikslas nustatyti grupės bendrovių sudaromų sandorių su susijusiais asmenimis priežiūros ir atskleidimo procedūras. Tai leidžia iš anksto tinkamai įvertinti galimus su tokiais sandoriais susijusius interesų konfliktus ir minimizuoti galimas jų neigiamas pasekmes grupės bendrovėms, smulkiesiems akcininkams ir su sandoriu nesusijusiems asmenims.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G rizikų valdymo politika

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27