Apie mus

Atitikties valdymo politika

Siekiant įgyvendinti EPSO-G įmonių grupės strategiją, būtina sąlyga yra atitiktis vidiniams ir išoriniams reikalavimams. Todėl  keliame sau tikslą sukurti ir įdiegti EPSO-G grupės mastu veikiančią atitikties valdymo sistemą, kuri:

 • apsaugotų EPSO-G grupės bendroves nuo finansinės ar reputacijos žalos, galinčios kilti dėl vidinių ir išorinių reikalavimų neatitinkančio elgesio; 
 • leistų valdyti neatitikties rizikas, sumažinti jų poveikį ar atsiradimo tikimybę;
 • ​skatintų Grupės darbuotojus dirbti laikantis nustatytų reikalavimų ir jų taikymą grįsti EPSO-G grupės vertybėmis.

​EPSO-G atitikties valdymo modelio schema:

EPSO-G atitikties valdymo principai:

 • Trijų gynybos linijų principas – atitikties valdymo procesas grindžiamas „Trijų gynybos linijų“ (angl. Three lines of defense) modeliu, kuriame I-osios gynybos linijos dalyviai (sričių kuratoriai) vykdo atitikties užtikrinimo funkcijas, II-osios gynybos linijos dalyviai (atitikties koordinatoriai) atlieka atlikties koordinavimo funkcijas, o III-osios gynybos linijos dalyviai (vidaus audito padalinys) užtikrina nepriklausomą pirmųjų dviejų gynybos linijų veiklos auditą.  
 • Atitikties reikalavimams principas - vykdoma veikla turi atitikti keliamus reikalavimus ne tik forma, bet ir grupės vertybes atitinkančiu turiniu.
 • Integralumo principas - atitikties valdymo procesas turi tapti neatskiriama bei integralia visų grupės bendrovių kasdieninės veiklos dalimi,sistemiškai veikiantis kartu su grupės įmonėse galiojančiomis politikomis, procesais ir kitų vidaus dokumentų nuostatomis.
 • Informacijos aktualumo ir patikimumo principas - atitikties valdymas grindžiamas aktualiais duomenimis, stebėjimu, patirtimi ir ekspertiniu vertinimu.

 • Rizikos vertinimu pagrįsto metodo (angl. risk-based approach) taikymo principas - atitikties valdymo procesas organizuojamas taip, kad pirmiausiai resursai skiriami didžiausią neatitikties riziką keliančioms sritims.
 • Skaidrumo principas – su atitikties valdymo procesu susijusi informacija ir informacija apie neatitikties rizikas, atvejus ir bet kokius galimus vidinių ir išorinių reikalavimų pažeidimus bei jų atsiradimo priežastis yra be kliūčių prieinama atitikties valdymo proceso dalyviams pagal jų funkcijas.
 • Gerosios praktikos taikymo principas - atitikties valdymo procese vadovaujamasi grupės atitikties valdymo proceso metu suformuotos gerosios praktikos pavyzdžiais.
 • Veiklos dokumentavimo ir atsekamumo principas - atitikties valdymo procese užtikrinama, kad visi esminiai sprendimai ir veiksmai būtų tinkamai dokumentuoti, sudarant prielaidas atliktų veiksmų atsekamumui, kontrolei bei atitikties valdymo proceso tobulinimui.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G atitikties  politika.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-01