Apie mus

Atitikties valdymo politika

Atitiktis – tai procesas, užtikrinantis, kad „EPSO-G“ grupė laikytųsi ir įgyvendintų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, vidinių bendrovės dokumentų, kitų teisinę galią turinčių dokumentų bei gerosios praktikos ir sektoriaus standartų reikalavimus. 

„EPSO-G“ grupei ypač svarbu valdyti bei užtikrinti atitiktį, kadangi:

 • veiklą vykdome nacionaliniam saugumui svarbiame energetikos sektoriuje;
 • bet koks atitikties pažeidimas „EPSO-G“ grupei gali sukelti finansines, reputacines, veiklos sutrikdymo ar žalos aplinkai pasekmes;
 • vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, tam tikros „EPSO-G“ grupės įmonės yra laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiomis įmonėmis, o jų infrastruktūra – nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčia infrastruktūra.

Vidinių ir išorinių reikalavimų laikymasis yra būtina sąlyga, siekiant įgyvendinti bendrovės strategiją, tikslus bei užtikrinti nepriekaištingą dalykinę reputaciją, todėl Grupės įmonės imasi visų būtinų priemonių, kad reikalavimai būtų įgyvendinti, o jų taikymas neprieštarautų bendrovės ir „EPSO-G“ grupės vertybėms. 

Atitikties valdymo sistema

Atitikties valdymo sistemos pagalba yra siekiama užkirsti kelią neatitikties atvejams, aptikti neatitikties atvejus ir nedelsiant reaguoti ir išspręsti neatitikties atvejus. 

Siekiant, kad atitikties valdymo sistema veiktų efektyviai Grupės įmonės vadovaujasi šiais pagrindiniais principais: 

 • Atsakomybės principu – atitiktį užtikriname mes – kiekvienas darbuotojas – savo kuruojamuose / vykdomuose kasdieniuose procesuose;
 • Rizikos vertinimu pagrįsto metodo (angl. risk-based approach) taikymo principu – atitikties valdymą organizuojame taip, kad skiriami resursai atitikčiai užtikrinti konkrečioje srityje būtų adekvatūs kylančioms neatitikties rizikoms ir pirmiausia būtų nukreipiami į prioritetines sritis;
 • Darnumo principu – įgyvendindami energetikos sektoriaus transformaciją bei su ja susijusius naujus ir esamus reikalavimus, siekiame, kad jų atitikties užtikrinimas prisidėtų prie nustatytų aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų pasiekimo;
 • Integralumo principu – atitikties valdymas yra vieninga kasdienės veiklos dalis, glaudžiai susijusi su rizikų valdymo, vidaus audito bei neatsiejama nuo kitų Grupės bendrovėse galiojančių procesų, grindžiamas Grupės veiklos politikomis ir kitais vidaus procesus reglamentuojančiais dokumentais bei „EPSO-G“ grupės vertybėmis;
 • Skaidrumo principu – nuolat stebime, renkame ir visiems atitikties valdymo procesų dalyviams pagal jų funkcijas atskleidžiame informaciją apie neatitikties rizikas ir neatitikties atvejus bei jų atsiradimo priežastis;
 • Gerosios praktikos taikymo principu – atitikties valdymą organizuojame vadovaudamiesi ir dalindamiesi geraisiais atitikties valdymo praktikų pavyzdžiais;
 • Veiklos dokumentavimo ir atsekamumo principu – įgyvendindami atitikties valdymą užtikriname, kad visi esminiai sprendimai ir veiksmai būtų tinkamai užfiksuoti ir saugomi, tokiu būdu sudarant prielaidas atliktų veiksmų atsekamumui, kontrolei bei atitikties valdymo procesų tobulinimui;
 • Atitikties koordinavimo nepriklausomumo – atitikties koordinavimas yra savarankiška ir nepriklausoma nuo kitų funkcijų veikla. Atitikties koordinavimo funkcijos sujungimas su kitomis Grupės funkcijomis gali būti priimtas, jeigu dėl to nekyla interesų konfliktas ir nekenkiama atitikties koordinavimo funkcijos veiksmingumui.

„EPSO-G“ atitiktis yra valdoma, remiantis trijų linijų modeliu: 

I linija: apima funkcijas, kurias vykdant nustatomos ir vertinamos rizikos (įskaitant ir neatitikties rizikas) bei identifikuojamos ir įgyvendinamos jų valdymo priemonės, siekiant užtikrinti atitiktį ir užkirsti kelią neatitikties atvejams atsiradimui ateityje.
II linija: apima funkcijas, kurias atliekant vykdoma rizikų valdymo kontrolė, todėl atitikties valdymas yra viena iš šios gynybos linijos funkcijų.
III linija: apima funkcijas, kurios užtikrina nepriklausomą pirmųjų dviejų gynybos linijų veiklos auditą bei rizikų (įskaitant ir neatitikties rizikas) valdymo įvertinimą. 

Detaliau apie atitikties valdymo sistemos dalis, principus, procesą, atsakomybes yra nurodoma „EPSO-G“ įmonių grupės atitikties valdymo politikoje, kurią rasite paspaudę ČIA

Pranešimas apie atitikties pažeidimus – neatitikties atvejus

Apie pastebėtus neatitikties atvejus darbuotojai, partneriai, paslaugų teikėjai, klientai, suinteresuotieji asmenys ir kiti asmenys yra raginami pranešti:

 • el. paštu – [email protected];
 • siunčiant informaciją paštu bendrovės registruotos buveinės adresu – Laisvės pr. 10, Vilnius, Atitikties ir rizikų valdymo vadovui, pranešimas konfidencialus, voko neplėšti;
 • pasinaudojant tinklalapyje https://pranesk.epsog.lt/lt/ pateikiama pranešimo pateikimo forma. 

 

„EPSO-G" Atitikties valdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-29