Apie mus

Atitikties valdymo politika

„EPSO-G" atitikties valdymo sistema – vidaus tvarkų, procedūrų ir taisyklių visuma, kuri skirta apsaugoti grupės bendrovių, o tuo pačiu ir visos grupės, interesų turėtojų interesus užtikrinant išorinių ir vidinių reikalavimų laikymąsi. Vidinių ir išorinių reikalavimų laikymasis yra būtina sąlyga, siekiant įgyvendinti „EPSO-G" įmonių grupės strategiją, tikslus bei užtikrinant nepriekaištingą grupės įmonių dalykinę reputaciją.

Keliame sau tikslą įdiegti veiksmingą atitikties valdymo sistemą. Jos paskirtis:

 • Apsaugoti „EPSO-G" grupės bendroves nuo finansinės ar reputacijos žalos, galinčios kilti dėl vidinių ir išorinių reikalavimų neatitinkančio elgesio;
 • Sukurti prielaidas ir priemones efektyviau valdyti galimas neatitikties rizikas bei sumažinti jų poveikį ar atsiradimo tikimybę;
 • Skatinti „EPSO-G" grupės darbuotojus dirbti laikantis nustatytų reikalavimų ir jų taikymą grįsti „EPSO-G" grupės vertybėmis.

Siekiant efektyvaus Atitikties valdymo „EPSO-G" grupėje vadovaujamasi šiais principais:

 • Atsakomybės principu – Atitikį užtikriname mes - kiekvienas darbuotojas – savo kuruojamuose / vykdomuose kasdieniuose procesuose;
 • Rizikos vertinimu pagrįsto metodo (angl. risk-based approach) taikymo principu – Atitikties valdymą organizuojame taip, kad skiriami resursai Atitikčiai užtikrinti konkrečioje Srityje būtų adekvatūs kylančioms Neatitikties rizikoms ir pirmiausia būtų nukreipiami į Atitikties prioritetines sritis;
 • Darnumo principu – įgyvendindami energetikos sektoriaus transformaciją bei su ja susijusius naujus ir esamus Reikalavimus, siekiame, kad jų Atitikties užtikrinimas prisidėtų prie nustatytų Grupės aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų pasiekimo;
 • Integralumo principu – Atitikties valdymas yra vieninga kasdienės veiklos dalis, susijusi su rizikų valdymo ir vidaus audito funkcijomis bei neatsiejama nuo kitų Bendrovėse galiojančių procesų, grindžiamas Grupės veiklos politikomis ir kitais vidaus procesus reglamentuojančiais dokumentais bei Grupės vertybėmis;
 • Skaidrumo principu – nuolat stebime, renkame ir visiems Atitikties valdymo procesų dalyviams pagal jų funkcijas atskleidžiame informaciją apie Neatitikties rizikas ir Neatitikties atvejus bei jų atsiradimo priežastis;
 • Gerosios praktikos taikymo principu – Atitikties valdymą organizuojame vadovaudamiesi ir dalindamiesi geraisiais Atitikties valdymo praktikų pavyzdžiais;
 • Veiklos dokumentavimo ir atsekamumo principu – įgyvendindami Atitikties valdymą užtikriname, kad visi esminiai sprendimai ir veiksmai būtų tinkamai užfiksuoti ir saugomi, tokiu būdu sudarant prielaidas atliktų veiksmų atsekamumui, kontrolei bei Atitikties valdymo procesų tobulinimui;
 • Atitikties koordinavimo nepriklausomumo – Atitikties koordinavimas yra savarankiška ir nepriklausoma nuo kitų funkcijų veikla, tačiau Atitikties koordinavimo funkcijos sujungimas su kitomis funkcijomis gali būti priimtas, jeigu dėl to nekyla interesų konfliktas ir nekenkiama Atitikties koordinavimo funkcijos veiksmingumui.

 


 

„EPSO-G" Atitikties valdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-07