Apie mus

Centralizuoto vidaus audito veiklos gairės

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą, „EPSO-G” įmonių grupėje veikia centralizuota vidaus audito sistema. Tai reiškia, kad vidaus audito padalinys pavestas funkcijas vykdo grupės mastu ir yra tiesiogiai atskaitingas „EPSO-G” valdybai, kuri, atsižvelgdama į audito komiteto rekomendacijas, skiria ir atleidžia padalinio vadovą, tvirtina pareigines nuostatas, atlygį, biudžetą, resursus ir veiklos planą.

„EPSO-G” vidaus audito misija yra kurti pridėtinę vertę visoms grupės bendrovėms ir prisidėti prie jų veiklos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertinant ir padedant gerinti valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesų veiksmingumą. Šios funkcijos įgyvendinamos vykdant nepriklausomą ir objektyvią užtikrinimo ir konsultavimo veiklą.

Padalinio darbuotojai vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, o taip pat, kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai, reguliatorius bei valstybinės kontrolės įstaigos.

„EPSO-G” vidaus audito veiklos principai:

Nepriklausomumas. Sąlyga, kad vidaus audito padalinys nešališkai atliks savo funkcijas ir nepriklausomumas yra užtikrinamas per tiesioginį ir neribotą priėjimą prie grupės aukščiausiojo lygio vadovų ir „EPSO-G” bei kitų grupės įmonių valdybų. Vidaus audito padalinys turi teisę prieiti prie visos informacijos, reikalingos atlikti savo funkcijas. Vidaus auditui turi būti pateikta visa prašoma informacija atliekant užtikrinimo, konsultacines paslaugas bei kitas užduotis, kurios esant poreikiui gali būti atliekamos, nors ir nebuvo patvirtintos metiniame vidaus audito veiklos plane po reikšmingų organizacijos, procesų, teisės aktų pakeitimų ar išaiškėjus grubiems nustatytų vidaus reikalavimų pažeidimams ir pan.

Objektyvumas. Tai sąlyga, kad vidaus auditoriai galės garantuoti už savo darbo rezultatus ir neis į kompromisus dėl darbo kokybės. Atliekant auditus, vidaus auditorių sprendimui nedaro įtakos kitų asmenų nuomonė, t. y. jie yra nešališki, nesivadovauja išankstine nuomone ir vengia bet kokio interesų konflikto, savo išvadas paremia nustatytais faktais ir įrodymais.

Konfidencialumas. Vidaus audito padalinio darbuotojai atsižvelgia į informacijos, kurią gavo atliekant užduotis, turinį bei vertę ir gerbia jos savininko teises, todėl tokios informacijos neatskleidžia be atitinkamo leidimo, nebent to reikalauja atskleisti teisės aktai ar profesinė būtinybė. Pateikiant auditų ir peržiūrų ataskaitas išorės šalims, nurodomi rezultatų platinimo ir panaudojimo apribojimai.

Kompetencija. Vidaus auditoriai atlieka tik tokias užduotis, kurioms turi žinių, įgūdžių ir patirties. Jei užduočiai atlikti padalinys neturi reikiamų kompetencijų personalo, gali būti pasitelkiami konsultantai.

Atskaitingumas. Kiekvieną metų ketvirtį vidaus audito vadovas atsiskaito „EPSO-G” valdybai bei teikia informaciją audito komitetui apie veiklos plano vykdymą, padalinio pastebėjimus apie atskleistas svarbias rizikas bei kontrolės problemas, taip pat informaciją apie įgyvendintas ir vėluojančias įgyvendinti vidaus audito rekomendacijas. Su visomis vidaus audito ataskaitomis supažindinamas „EPSO-G” vadovas ir su tikrinama veikla susiję aukščiausio lygio vadovai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-10