Apie mus

Apskaitos politika

EPSO-G įmonių grupės strateginis tikslas – efektyviai veikiant, užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą ir sudaryti galimybes rinkos dalyviams laisvai ja keistis. Siekdamos šių tikslų, grupės bendrovės palaiko atvirą, sąžiningą ir konstruktyvų dialogą su interesų turėtojais ir reguliariai teikia finansinės bei nefinansinės veiklos ataskaitas.

Siekiant užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertinti grupės įmonių veiklą, perspektyvą ir priimti atitinkamus ekonominius sprendimus, finansinės ataskaitos sudaromos laikantis EPSO-G apskaitos politikos, kuri nustato vienodus  principus, metodus ir reikalavimus grupę sudarančių bendrovių apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms parengti  bei pateikti.

Svarbiausios EPSO-G apskaitos politikos nuostatos:

  • informacija privalo būti objektyvi, palyginama ir naudinga vidaus ir išorės interesų turėtojams;
  • informacija yra patikima, reikšminga, savalaikė ir suprantama;
  • apskaita tvarkoma remiantis LR Buhalterinės apskaitos, LR įmonių finansinės atskaitomybės ir LR Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymais, kitais buhalterinės apskaitos tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais; 
  • apskaita vedama ir finansinės ataskaitos rengiamos ir pateikiamos pagal galiojančius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei išaiškinimus, patvirtintus Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

    Išsami informacija apie EPSO-G grupės įmonių apskaitos principus pateikiama skelbiamose finansinėse ataskaitose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27