Apie mus

Etikos kodeksas

EPSO-G įmonių grupės etikos kodeksas yra skirtas nustatyti vienodas bendrąsias elgesio gaires bendraujant ir bendradarbiaujant su vidaus ir išorės interesų turėtojais: paslaugų vartotojais, rangovais, verslo partneriais, akcininkais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomene ir kt.

Kodekso nuostatos grindžiamos ne tik darbdavio pareiga, bet ir asmeniniu darbuotojo supratimu, kad deramas elgesys didina bendrovės, o taip pat visos grupės dalykinę reputaciją ir vertę bei mažina reputacinės rizikos tikimybę.

Šis kodeksas taip pat yra priemonė padedanti glaustai ir suprantamai paaiškinti svarbiausias galiojančių EPSO-G grupės politikų ir tvarkų nuostatas bei kuriamą organizacijos verslo kultūrą.

Kodekso nuostatos yra tiesiogiai kildinamos iš EPSO-G grupės vertybių, lyderystės  principų ir papildo susijusias veiklos politikas.

 


Svarbiausios EPSO-G etikos kodekso nuostatos: 

 • Vadovai rodo pavyzdį. Tai reiškia, kad kiekvienas grupės įmonės vadovas laikosi EPSO-G lyderystės principų.
   
 • Elgiamės sąžiningai ir apgalvotai. Tai reiškia, kad  profesinėje ir asmeninėje veikloje laikomės įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Situacijoje, kai šis kodeksas arba teisės aktai nenustato atitinkamų elgesio normų, elgiamės taip, kad mūsų elgesys atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus.
   
 • Bendraujame aiškiai ir suprantamai. Tai reiškia, kad bendraudami laikomės sąžiningumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų. Teikiama informacija yra teisinga, išsami ir atitinka faktines aplinkybes. 
   
 • Elgiamės pagarbiai ir mandagiai. Tai reiškia, kad siekiame lygių darbo, karjeros, kvalifikacijos kėlimo galimybių nepriklausomai nuo etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, šeiminės ar socialinės padėties, tėvystės ar motinystės, religijos, politinių pažiūrų, pilietybės, neįgalumo, amžiaus, priklausymo sąjungoms ar kitu pagrindu. Gerbiame kitų privatų gyvenimą, pažiūras, įsitikinimus, psichologinį saugumą ir fizinį neliečiamumą. Suprantame, kad žodžiu ar fiziniu veiksmu išreikštas nepagarbus elgesys, familiaraus pobūdžio pasisakymai ar veiksmai gali trikdyti kolegą darbo aplinkoje.Todėl savo elgsena darbe prisidedame prie draugiškos, žmogaus orumą gerbiančios ir lygias galimybes užtikrinančios darbo aplinkos kūrimo.
   
 • Valdome interesus ir vengiame interesų konfliktų. Tai reiškia, kad mūsų veiksmai ir sprendimai yra grindžiami lojalumo bendrovei ir grupei principu. Vengiame interesų konflikto, kuris galėtų turėti įtakos nešališkam sprendimui ar darbui. Netoleruojame jokių artimų asmenų ar draugų ryšių tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiuose, jų protegavimo įdarbinant, taip pat globos bendrovėje ar grupėje.
   
 • Gerbiame asmens duomenis ir saugome konfidencialią informaciją. Tai reiškia, kad vykdome konstruktyvų dialogą su interesų turėtojais ir reguliariai teikiame finansinės bei nefinansinės veiklos ataskaitas siekdami, kad jie galėtų įvertinti grupės įmonių veiklą ir perspektyvą priimant atitinkamus sprendimus. Atskleidžiame visą informaciją, kurią privalome atskleisti pagal teisės aktų, vertybinių popierių biržos, Grupėje galiojančių politikų reikalavimus ir gerąją praktiką bei užtikriname, kad konfidenciali ar organizacijos paslaptį sudaranti informacija, įskaitant patikėtus asmens duomenis, yra tinkamai saugoma. 
      
 • Korupcijos prevencija, dovanos ir svetingumas. Tai reiškia, kad nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlome, neduodame ir neleidžiame duoti kyšių, taip pat jų neprašome ir nepriimame. Korupciją suprantame kaip netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis. Gavę prašymą duoti arba pasiūlymą priimti kyšį apie tai visuomet informuojame savo tiesioginį vadovą ir prevencijos pareigūnus, pranešame atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
   
 • Pranešame apie netinkamą elgesį. Tai reiškia, kad skatiname darbuotojus ir kitus interesų turėtojus nesibaiminant neigiamų pasekmių, tiesiogiai ar anonimiškai pranešti apie galimus pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį tiesioginiam vadovui, už šio Kodekso vykdymo priežiūrą atsakingiems asmenims, pasitikėjimo linijos telefonu ar elektroniniu paštu. Bendrovė imasi visų priemonių, kad apie pažeidimus ar netinkamą elgesį bendrovėje ar grupėje pranešusį asmenį apsaugotų nuo neigiamų pasekmių.
   
 • Netinkamas elgesys gali turėti pasekmes. Tai reiškia, kad žinome ir suprantame, kad žalą Grupės ar bendrovės dalykinei reputacijai darantis mano elgesys gali turėti pasekmes. Todėl visuomet vadovaujamės protingumo principu: įsitikiname, kad mano sprendimas ar veiksmai yra teisėti ir atitinka Kodekso reikalavimus, skiriame pakankamai laiko sudėtingiems sprendimams. Neteisingi sprendimai dažnai yra priimami tinkamai neapgalvojus aplinkybių ir galimų pasekmių, kilus abejonei, pasikalbame su bendradarbiais ir/ar pasitariame su savo tiesioginiu vadovu.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G etikos kodeksu

Apie etikos kodekso pažeidimus kviečiame pranešti EPSO-G pasitikėjimo linija [email protected]

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27