Apie mus

Pirkimų politika

„EPSO-G" veikla ir įgyvendinamų projektų sėkmė priklauso nuo skaidriai ir sąžiningai vykdomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų. Pirkimų politika įmonių grupėje siekiama vadovautis gerąja tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų pirkimų praktika ir užtikrinti efektyvų, dinamišką ir skaidų pirkimų procesą, kuriant pridėtinę vertę „EPSO-G" įmonių grupės tikslų įgyvendinimui. Pirkimų vykdymas, visų pirma, yra paremtas skaidrumu, etišku elgesiu, lygiateisiškumu, konkurencijos skatinimu ir proporcingumu, pirkimų procesų skaidrumo didinimo bei korupcijos prevencijos priemonių stiprinimu grupėje.

Grupės bendrovės, vykdydamos pirkimus, taip pat siekia šių tikslų:

  • ekonominė naudos ir veiklos efektyvumo. Tai reiškia, kad pirkimų veikloje ieškoma būdų kaip, nepaneigiant šiame skyriuje aptariamų principų, mažinti pirkimo procedūroms skirtas sąnaudas ir vykdymo terminus. Pirkimų vykdymo sąnaudos neturėtų būti didesnės nei pirkimo vertė;
  • pirkimų ir vykdomos veiklos tvarumo. Tai reiškia, kad su poreikiu ir pirkimais susiję sprendimai priimami atsižvelgiant į galimą poveikį aplinkai, visuomenei, pagarbą žmogaus teisėms, etišką elgesį, saugių darbo sąlygų užtikrinimą;
  • strateginių energetikos infrastruktūros projektų pirkimų proceso ir susijusių rizikų valdymo stiprinimo. Grupės bendrovės įgyvendina projektus, turinčius svarbią strateginę reikšmę ne tik grupei, tačiau ir grupės akcijų valdytojui. Todėl imamasi papildomų priemonių suvaldyti su pirkimais susijusias rizikas;
  • pirkimų ir jų vykdymo praktikos bendrinimo, dalinimosi gerąja patirtimi ir ekspertų specializacijos.  Grupėje ieškoma naudos ir sinergijų rengiant koordinuojamus pirkimus, įgyvendinant įvairias efektyvumo didinimo priemones pirkimų srityje. Atsakingi asmenys dalinasi turima patirtimi ir pasiteisinusia gerąja praktika, efektyvinant bendrovių ir atskirų jų ekspertų veiklą ir didinant kuriamą vertę grupėje.

 

EPSO-G įmonių grupės pirkimų politika


 

„EPSO-G“ grupės įmonės yra atsakingos už Lietuvos valstybei reikšmingų strateginių energetikos projektų sklandų įgyvendinimą, vadovaujantis aukščiausiais aplinkosaugos, verslo etikos, skaidrumo, darbuotojų sveikatos ir saugos standartais. Siekdama didesnės pažangos darnumo srityje, „EPSO-G“ grupė skatina visus savo tiekėjus ne tik laikytis įstatymų, bet ir vadovautis „EPSO-G“ grupės Tiekėjų etikos kodekse nustatytais principais, kurie taps konstruktyvaus bendradarbiavimo pagrindu.

Tiekėjų etikos kodeksas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-05