Apie mus

Duomenų apsauga

Tinkamas asmens duomenų apsaugos tvarkymas yra vienas svarbių elementų kuriant ir palaikant „EPSO-G“ įmonių grupės, kaip patikimo verslo partnerio ir darbdavio reputaciją. Todėl „EPSO-G“ įmonių grupėje taikoma duomenų apsaugos politika, įtvirtinanti rūpestingo elgesio su asmens duomenimis praktiką.

Svarbiausi „EPSO-G“ asmens duomenų apsaugos principai:

  • Sąžiningumo ir teisėtumo. „EPSO-G“ asmens duomenis tvarko turėdama apibrėžtą teisėtą tikslą bei laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
  • Tikslo ribojimo. „EPSO-G“ asmens duomenis renka tik aiškiai apibrėžtais tikslais, turint aiškų teisinį pagrindą ir netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu. Surinkti duomenys kitais tikslais nei buvo surinkti gali būti naudojami tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka arba gavus duomenų subjekto sutikimą.
  • Skaidrumo ir aiškumo. „EPSO-G“ duomenų subjektus apie jų Asmens duomenų tvarkymą informuoja glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba.
  • Asmens duomenų kiekio optimizavimo. „EPSO-G“ asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kuri yra būtina atsižvelgiant į nustatytus duomenų tvarkymo tikslus. Papildomi asmens duomenys gali būti renkami ir naudojami tik įstatymų numatytais atvejais ir tvarka arba gavus duomenų subjekto sutikimą.
  • Trukmės apribojimo. „EPSO-G“ asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
  • Asmens duomenų tikslumo. „EPSO-G“ tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami, o netikslūs – ištaisyti arba ištrinti.
  • Asmens duomenų saugumo. „EPSO-G“ yra įgyvendinamos techninės ir organizacinės priemonės, saugančios asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir tvarkymo keliamą riziką.
  • Atskaitomybės. „EPSO-G“ užtikrina būtinas priemones, kad galėtų įrodyti BDAR ir šioje politikoje nustatytų principų laikymąsi.

Pasiteirauti, kokiu tikslu „EPSO-G“ renka, tvarko ir saugo Jūsų asmens duomenis kviečiame el. paštu [email protected]. Į pasiteiravimą „EPSO-G“ atsakys ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

Išsamesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo pranešime https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/privatumas.


Asmens duomenų apsaugos politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-15